Zonder pesticiden vanaf 1 januari 2015

Openbare diensten

Vanaf 1 januari 2015 mogen openbare diensten geen vervuilende pesticiden meer gebruiken voor het beheer van parken, bermen, straten, enz. Ze zijn volledig overgeschakeld op milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes zoals borstelen of vegen. Het nieuwe decreet ‘Duurzaam pesticidengebruik’ bepaalt namelijk dat pesticidengebruik moet vermeden worden, om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen.

Trottoirs en bermen

Trottoirs en bermen zijn ook openbaar domein. Pesticiden zijn hier verboden. Ook als het onderhoud ervan door de bewoner of beheerder van het gebouw gebeurt, moet dit pesticidenvrij.  Houd je toch liever jouw trottoir volledig kruidvrij, borstel het dan regelmatig. Zie je onkruid verschijnen, trek het dan gewoon uit.

Private terreinen

Ook private sportterreinen, private recreatiedomeinen en verharde (bedrijfs)terreinen groter dan 200 m2 vallen onder de regelgeving. Hier geldt: pas in laatste instantie een minimum aan pesticiden inzetten, enkel op gerichte plekken. Bij de (her)aanleg van het terrein is een pesticidentoets verplicht. Die checkt of het ontwerp op een efficiënte manier pesticidenvrij te onderhouden is.

Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen moeten vanaf 1 januari 2015 hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen zonder pesticiden onderhouden. Op deze locaties vertoeven bijna dagelijks kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Zij kunnen beter niet in contact komen met pesticiden.

Drinkwater beschermen

Om het drinkwater in Vlaanderen veilig te stellen, zijn er duidelijke voorwaarden voor pesticidengebruik in gebieden waar drinkwater gewonnen wordt uit grondwater.

Oppervlaktewater beschermen: zone van 6 meter

Overal geldt het verbod om binnen een zone van zes meter langs een waterloop pesticiden te gebruiken. Voor de land- en tuinbouw geldt een specifieke regeling.

Meer informatie vind je op www.vmm.be/zonderisgezonder.