Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur op federaal niveau

Voor het raadplegen van de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters bestaat een specifieke wetgeving: Burgerlijk Wetboek, artikel 45 en het KB van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister.

De federale wetgeving betreffende “Openbaarheid van bestuur” is onder meer te vinden in

  • De grondwet
  • Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (B.S. 30 juni 1994)
  • Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten (B.S. 19 december 1997)
  • Omzendbrief dd. 27 januari 2014 : Het verstrekken van informatie uit de bevolkingsregisters voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden.
  • Omzendbrief dd. 6 januari 2014 : Het afleveren van personenlijsten aan scholen.

aanvraagformulier inzage registers burgerlijke stand/bevolkingsregisters

Via de link van de Federale overheidsdienst Binnenlandse zaken vindt u meer informatie.

Openbaarheid van bestuur op niveau van het Vlaamse Gewest

Wat is openbaarheid van bestuur?

Elke overheid in Vlaanderen is verplicht om haar burgers zo goed mogelijk te informeren. De Vlaamse overheid, de provincies, gemeentebesturen, OCMW's en andere besturen moeten de burger duidelijke informatie geven over hun beleid en over hun dienstverlening. Ze doen dat bijvoorbeeld via een infoblad, via brieven, tijdens informatievergaderingen, aan de telefoon of aan het loket. Ook op het internet is er steeds meer informatie van overheden te vinden.

Als u zelf een vraag hebt voor de overheid, dan kunt u die natuurlijk gewoon stellen aan uw dossierbehandelaar, of aan de ambtenaar aan het loket of de telefoon. Die zal u zo goed mogelijk verder helpen.

Weet u helemaal niet bij welke overheid u moet zijn met uw vraag, bel dan gratis naar  het nummer 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur, stuur een e-mail of surf naar www.vlaanderen.be.

Hoe kan ik documenten van de overheid inkijken?

Het kan ook gebeuren dat u een document van een overheid wilt inkijken, bijvoorbeeld het milieurapport van een bedrijf in uw buurt, een dossier over de aanleg van een weg. Het inzagerecht in bestuursdocumenten wordt geregeld door het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Dat decreet geldt voor zowat elke overheid in Vlaanderen.

 In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. U kunt ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen. De overheid bestuurt immers in alle openheid.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen, om andere belangen te beschermen. Als u precies wilt weten welke uitzonderingen een overheid mag inroepen om een document niet openbaar te maken, dan kunt u het best het decreet erop naslaan.

Het gaat bijvoorbeeld om geheimhoudingsverplichtingen, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economische belang van de overheid, de openbare orde.

De overheid moet in detail motiveren waarom ze uw aanvraag afwijst als ze vindt dat een uitzondering van toepassing is.

Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar wordt gemaakt, als een deel van de informatie vanwege de bovenvermelde uitzonderingen niet vrijgegeven mag worden. Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig, dan kan uw aanvraag ook afgewezen worden. De overheid moet dan immers afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan doordat nog niet alle informatie is opgenomen in het document.

Hoe kunt u uw aanvraag indienen om een bestuursdocument in te kijken?

U moet uw aanvraag om een bestuursdocument in te kijken of een kopie ervan te krijgen schriftelijk indienen. Dat mag per brief, per fax, per e-mail, of door persoonlijk een briefje te overhandigen. Vermeld zo duidelijk mogelijk wat u precies wilt: welke documenten, in welke vorm. Ook uw naam en adres mogen natuurlijk niet ontbreken.

aanvraagformulier openbaarheid van bestuur 2019

U hoeft normaal niet aan te tonen dat u belang hebt bij het openbaar maken van een bestuursdocument, tenzij het gaat om informatie van persoonlijke aard.

Als het gaat om milieu-informatie hoeft u nooit een belang aan te tonen.

Zodra uw aanvraag bij de juiste dienst is terechtgekomen, wordt ze geregistreerd. Vanaf die datum beginnen de termijnen te lopen. Binnen vijftien dagen krijgt u normaal een antwoord met de beslissing. Als die positief is, krijgt u binnen dertig dagen inzage of een kopie.

Als er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering van toepassing is, dan krijgt u bericht dat die termijn met vijftien dagen verlengd wordt. U krijgt dan bij een positieve beslissing binnen de vijfenveertig dagen inzage of een kopie.

U mag de verkregen bestuursdocumenten niet gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij het gaat om milieu-informatie.

Is de beslissing negatief, dan kunt u beroep aantekenen. Hoe u dat kunt doen staat bij de beslissing vermeld.

Via de link Openbaarheid van Bestuur vindt U alle nuttig informatie hieromtrent.

Laatst gewijzigd op: 30/07/19