Adviesorganen en - commissies

Een van de doelstellingen van het gemeentedecreet is onder meer de mogelijkheden vergroten om de burger bij het beleid te betrekken. Dit kan door middel van inspraak. Om een georganiseerde inspraak mogelijk te maken kan de gemeenteraad een overlegstructuur of adviesorgaan oprichten.  Ten hoogste twee derden van de leden van dergelijke raden en overlegstructuren kan van hetzelfde geslacht zijn.

Gemeenteraadsleden en leden van het college kunnen er geen stemgerechtigd lid van zijn. Zij maken immers deel uit van het orgaan dat in een latere fase de beleidsbeslissingen zal nemen.

De gemeenteraad kan ook beslissen om een gemeenteraadscommissie op te richten. De commissies hebben dan als taak het voorbereiden van besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking.

Laatst gewijzigd op: 19/05/16