Werking

Agenda

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld.

In Laarne vergadert de gemeenteraad doorgaans op de laatste donderdag van elke maand.(behalve in juli)

Indien 1/3 van de zittinghebbende raadsleden dit wenst of op vraag van het college van burgemeester en schepenen kan de gemeenteraad bijkomend vergaderen.

Gemeenteraadsleden  kunnen uiterlijk 5 dagen voor de vergadering punten aan de agenda toevoegen. De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen dit niet.

Behalve in spoedeisende gevallen worden de plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad uiterlijk 8 dagen voor de vergadering openbaar bekendgemaakt op het gemeentehuis. De agenda kan u ook terugvinden op de website, net als een korte toelichting en een kort verslag.

Vergadering

De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen

De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de vergadering. Hij kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen.

De voorzitter heeft zelfs de mogelijkheid een PV op te stellen.

De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zitting hebbende gemeenteraadsleden aanwezig is.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. Het publiek zal echter de raadszaal moeten verlaten wanneer er moet gestemd worden over agendapunten die de persoonlijke levenssfeer raken.  Dit is ook het geval wanneer 2/3 van de aanwezige raadsleden daartoe beslissen in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid

Notulen

Van elke vergadering worden er door de gemeentesecretaris notulen opgemaakt. In deze notulen staan alle besproken onderwerpen vermeld alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. De notulen vermelden tevens de beslissingen en het resultaat van de stemmingen.

Stemming

De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Dit wil zeggen “ meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen”, onthoudingen niet meegerekend.

De zittingen van de gemeenteraad zijn niet geheim. Er zijn enkele uitzonderingen zoals bijvoorbeeld individueel personeelsbeleid.

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (Gr besluit 28 maart 2019 - publicatie 11 april 2019)

Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad (Ocmw-raad besluit van 28 maart 2019 - publicatie 11 april 2019)

Deontologische code van de mandatarissen   (Gr besluit 28 maart 2019 / Ocmw-raad besluit 28 maart 2019 - publicatie 11 april 2019)

Laatst gewijzigd op: 11/04/19