Gemeente- en OCMW-raad

Samen met het college van burgemeester en schepenen bestuurt de gemeenteraad de gemeente.

De gemeenteraad wordt verkozen voor 6 jaar. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en beraadslaagt over elk ander onderwerp dat de hogere overheid voorlegt.

Dit betekent dat de gemeenteraad niet mag ingaan tegen de bestaande algemene wetgeving en dat hij zijn bevoegdheid niet mag te buiten gaan.

Wat niet wegneemt dat de "gemeentelijke belangen" van de gemeenteraad veelvuldig zijn. De gemeenteraad stelt gemeentelijke reglementen vast, evenals het meerjarenplan, budget en jaarrekening en bepaalt het algemeen personeelsbeleid door het vaststellen van het organogram, personeelsformatie en rechtspositieregeling, beslist over het stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende en onroerende goederen van de gemeente.

De Laarnse gemeenteraad telt 23 raadsleden en kent volgende zetelverdeling :

  • 11 Open Vld-leden
  •   4 N-VA-leden
  •   6 CD&V-leden
  •   1 sp.a-lid
  •   1 groen-lid

De bestuursmeerderheid bestaat uit een coalitie van Open Vld en N-VA.
De gemeenteraad wordt geleid door gemeenteraadsvoorzitter Marie-Rose Locquet, Open Vld

Laatst gewijzigd op: 21/01/19