Werking

Vergadering

Het college van burgemeester en schepenen vergadert regelmatig, op de dagen en uren die het bepaalt, en zo dikwijls als de behandeling van de zaken het vereist. De burgemeester kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen, op de dag en het uur die hij bepaalt.

Het college van burgemeester en schepenen kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de leden aanwezig is.

De vergaderingen van het schepencollege zijn niet openbaar.

De burgemeester zit het college van burgemeester en schepenen voor, en opent en sluit de vergaderingen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist collegiaal.

Stemmingen

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van de stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

De stemmingen in het college van burgemeester zijn niet geheim behoudens in uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld individuele personeelszaken).

Laatst gewijzigd op: 03/02/10