College van burgemeester en schepenen/ Het Vast Bureau

29 - Schepencollege - 01

De gemeenteraad kiest uit zijn midden de schepenen. Het aantal is gebaseerd op het bevolkingscijfer. Laarne valt hierbij in de categorie met 10.000 tot 19.999 inwoners. Hierdoor is het maximaal aantal schepenen 4, zonder burgemeester en zonder de toevoeging van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Sinds de legislatuur 2019-2024 is ook de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst toegevoegd aan het college.

Iedere schepen heeft zeer gevarieerde bevoegdheden, een takenpakket samengesteld op grond van hun onderlinge overeenkomst. Alle beslissingen kunnen evenwel enkel collegiaal worden genomen, door het
college als korps.

De burgemeester wordt voorgedragen door de partijen die zetelen in de gemeenteraad. Hij wordt benoemd uit de verkozen gemeenteraadsleden. Dit gebeurt via een akte van voordracht, die wordt voorgelegd aan de provinciegouverneur. Deze akte moet ondertekend zijn door :

  • minstens de helft van de gemeenteraadsleden
  • minstens de helft van de gemeenteraadsleden die verkozen werden op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat-burgemeester

De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Verder is hij in het bijzonder belast met de uitvoering van politiewetten en -verordeningen en eventueel ook wetten, besluiten en verordeningen van algemeen of provinciaal niveau (tenzij dit uitdrukkelijk aan het college of de raad werd opgedragen).

Een van de specifieke opdrachten van de burgemeester is die van ambtenaar van de burgerlijke stand: hij kan echter verzoeken deze bevoegdheid te delegeren aan één der schepenen.

Ook de algemeen directeur woont de vergadering van het schepencollege bij en staat in voor het opmaken van de notulen.

Specifieke opdrachten van het schepencollege zijn o.a. :

  • beheer van de inrichting en de eigendommen van de gemeente
  • toezicht houden op de boekhouding van inkomsten en uitgaven
  • gemeentewerken leiden
  • bouwvergunningen verlenen
  • rechtsgedingen van de gemeente voeren
  • de beslissingen die de gemeenteraad en de hogere overheden (provincie, federale of Vlaamse overheidsdiensten) uitvoeren

Laatst gewijzigd op: 21/01/19