Vrijwilligersloket

Vrij en gewillig...

Verenigingen vallen of staan met vrijwilligers. Zonder de inzet van alle vrijwilligers is een vereniging maar een lege doos.

Als vereniging verwacht je een bepaald engagement  van je vrijwilligers. Binnen de huidige maatschappijgeest is dit engagement niet meer zo vanzelfsprekend. Vrijwilligers willen dit engagement wel aangaan, maar hebben zelf ook bepaalde verwachtingen en doelstellingen.

Het is belangrijk daar als vereniging bij stil te staan en de vrijwilligers die actief zijn binnen de vereniging voldoende waarborgen te bieden.

Het vrijwilligersloket is hét aanspreekpunt voor alle vragen in verband met vrijwilligerswerk. Zowel vrijwilligers als organisaties die met vrijwilligers werken kunnen er terecht.
Dit loket kan je terugvinden als een van de diensten bij de dienst vrije tijd & jeugd.

Hieronder kan je alvast een heel pak informatie terugvinden over het werken met vrijwilligers in je vereniging.

Niksje

De wet op het vrijwilligerswerk

Sinds 1 augustus 2006 is de wet op het vrijwilligerswerk van kracht.

Deze wet legt bepaalde regels op voor het vrijwilligerswerk. Hiermee wil men duidelijkheid scheppen rond wat wel en niet mag.

Hieronder vind je een aantal krachtlijnen van deze wet.

De wettelijke definitie

Wie mag vrijwilligerswerk doen?

Informatieplicht

Verzekeringen

Vrijwilligersvergoeding

Niksje

De wettelijke definitie

Vrijwilligerswerk is een activiteit die uitgevoerd wordt door een vrijwilliger binnen een organisatie.’

Vrijwilligerswerk is met andere woorden iets doen, wat men niet hoeft te doen en waarvoor men niet betaald wordt. Het moet ook voor een bepaalde organisatie gebeuren (het mag dus geen vriendendienst zijn). Je kan geen vrijwilligerswerk uitoefenen in de organisatie waarvoor je werkt.

Voor meer informatie over deze wet kan je hier doorklikken naar het steunpunt voor vrijwilligerswerk. Je kan ook veel informatie vinden in de brochure over de wet op het vrijwilligerswerk.

Top16

Wie mag vrijwilligerswerk doen?

Iedereen, ouder dan 15 jaar, mag vrijwilligerswerk doen.

Voor sommige groepen zijn enkele regels opgelegd:

  • Werklozen: moeten een aanvraag indienen bij de RVA. Deze heeft 2 weken de tijd om de aanvraag te weigeren, indien geen reactie is de aanvraag goedgekeurd ~ Er is weigering mogelijk wanneer de activiteit geen vrijwilligerswerk is en wanneer de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt te sterk zou verminderen.
  • Bruggepensioneerden: idem als werklozen
  • Arbeidsongeschikten: jaarlijkse toelating van adviserend geneesheer nodig
  • Leefloon: vrijwilligerswerk kan zonder problemen
  • Gepensioneerden: hebben geen meldingsplicht

Top16

Informatieplicht

Elke organisatie die met vrijwilligers werkt, is verplicht deze te informeren over deze organisatie. Dit informeren kan schriftelijk of mondeling, individueel of collectief, maar moet zeker volgende zaken behandelen:

  • De sociale doelstelling van de organisatie
  • Het juridisch statuut van de organisatie (VZW, feitelijke vereniging, …)
  • Overzicht van de verzekeringen die zijn afgesloten voor de vrijwilligers
  • Of, wanneer en hoe er onkostenvergoeding wordt uitbetaald
  • Verwijzing naar de geheimhoudingsplicht

Top16

Verzekeringen

NIEUW vanaf 1 april 2019!

gratis Vlaamse vrijwilligersverzekering!

Alle info vindt u in deze brochure, op www.vrijwilligersverzekeren.be of via  verzekering@vsvw.be

Top16

Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligerswerk is in principe onbezoldigd. De keuze om een vergoeding uit te betalen ligt bij de organisatie en is geen verplichting. Het is eerder een gunst van de organisatie naar de vrijwilliger toe. Ongereglementeerde vergoedingen leiden tot sociale bijdragen, belastingen en mogelijke arbeidsrechterlijke gevolgen. Terugbetaling van de onkosten is wel toegelaten. Hierbij kan gekozen worden tussen twee systemen: een reële onkostenvergoeding of een forfaitaire onkostenvergoedingen. Voor elke vrijwilliger moet gekozen worden met welk systeem er zal gewerkt worden. Een combinatie van de twee mag niet.

Voor de forfaitaire onkostenvergoeding zijn bepaalde maxima per vrijwilliger vastgelegd. Deze worden jaarlijks geïndexeerd. Wil je weten hoeveel deze maxima bedragen, neem dan contact op met de dienst Vrije tijd en jeugd.

De organisatie moet de uitbetaling van onkostenvergoedingen kunnen bewijzen. Hiervoor wordt best een logboek opgemaakt.

Voor meer informatie over de wet op het vrijwilligerswerk kan je contact opnemen met de dienst Vrije tijd en jeugd of kan je hier doorklikken.

Top16

Laatst gewijzigd op: 26/03/19

Laatst gewijzigd op: 28/01/10