Erkenningsaanvraag sportverenigingen

Wat ?

Lokale sportverenigingen kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente voor “ERKENNING als LAARNSE SPORTVERENIGING”.

Voor wie?

“Sportverenigingen uit de gemeente”

Een sportvereniging is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als primaire doelstelling de “beoefening van sport”, met een competitief  en/of recreatief karakter, en waarbij de fysieke inspanning centraal staat. ( verdere details: zie het erkenningsreglement )

Voorwaarden

 1. De sportvereniging die de erkenning aanvraagt heeft als primaire doelstelling zoals hierboven vermeld
 2. De zetel van de sportvereniging is op het grondgebied Laarne gevestigd en het bestuur bestaat uit minstens 3 leden (een voorzitter, secretaris , e.a..) 
 3. De sportvereniging ontplooit een werking, waarbij :
 •   OFWEL de meerderheid (51%) van de sportactiviteiten plaatsvindt op het grondgebied Laarne, tenzij kan worden aangetoond dat de vereniging hun activiteiten buiten het grondgebied dient te ontwikkelen ten gevolge van plaatsgebrek / infrastructuur binnen eigen gemeente
 •   OFWEL de meerderheid (51%) van het aantal sportactieve leden woonachtig is op het grondgebied Laarne
 1. De sportvereniging ontwikkelt een actieve, regelmatige sportwerking, waarbij minstens 10 sportactiviteitsdagen worden aangeboden op jaarbasis, en dit met een gespreide frequentie van min. 10 maanden, tenzij kan worden aangetoond dat de sport(organisatie) seizoensgebonden is ( vb wielerseizoen, wintersporten,...)
 1. De burgerrechterlijke aansprakelijkheid van de sportvereniging moet door een BA verzekering gedekt zijn en de sportvereniging moet ook ter bescherming van haar leden (o.a. trainers, sportactieve leden, bestuursleden, ..).een verzekeringspolis lichamelijke ongevallen en BA afsluiten ;
 2. Verenigingen die worden uitgesloten voor erkenning als sportvereniging: 
 •  Verenigingen met beroepsdoeleinden of opgericht uit winstoogmerk
 •  Schoolverenigingen
 •  Verenigingen (of afdelingen) , die reeds erkend werden als andere gemeente­lijke vereniging, zoals socio- culturele vereniging, jeugdvereniging, seniorenvereniging of andere
 • Verenigingen die reeds erkenning hebben binnen een andere gemeente / stad

Wat te doen?

De sportvereniging die de erkenning aanvraagt als “erkende Laarnse sportvereniging” , kan een erkenning aanvragen gedurende het ganse jaar. De aanvraag tot erkenning dient schriftelijk te worden ingediend bij de gemeentelijke sportdienst, per adres;

Sportdienst Laarne – Leeweg 25 – 9270 Laarne

 1. De aanvraag om erkenning dient volgende documenten te bevatten :
 2. de samenstelling van het bestuur met de vermelding van de naam, voornaam , adres en geboortedatum  van de bestuursleden + adres van de zetel van de sportvereniging
 3. (indien mogelijk, ook de e-mailadressen + ev. website-adres van de organisatie)
 4. de lijst van sportactieve leden , inclusief naam, voornaam , adres en geboortedatum (indien mogelijk, ook de e-mailadressen )
 5. een exemplaar van de statuten of van het huishoudelijk reglement of, bij het ontbreken ervan, een omschrijving van het nagestreefde doel of missie van de sportvereniging
 6. een activiteitenverslag + financieel verslag , samen met de  nodige bewijsstukken, over de activiteiten welke de sportvereniging heeft gerealiseerd tijdens het voorbij werkjaar
 7. een bewijsstuk waarbij kan worden aangetoond dat de sportvereniging een BA verzekering heeft afgesloten en dat ook zij ook haar leden heeft laten verzekeren tegen BA en lichamelijke ongevallen
 8. oprichtingsdatum en/of startdatum van de sportvereniging

Nadat de sportdienst de aanvraag om erkenning van de vereniging heeft ontvangen en indien alle nodige documenten in het dossier aanwezig zijn, zal dit aanvraagdossier ter goedkeuring worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en dit na advies van de sportraad.

Wat nodig ?

Aanvraagformulier “erkenning als Laarnse sportvereniging”

Alle overige benodigdheden en/of bepalingen voor een erkenningaanvraag kunnen worden teruggevonden in het reglement voor erkenning van Laarnse sportverenigingen (Gemeenteraadsbesluit d.d. 30 dec 2008)

Kost ?

Een aanvraag tot erkenning is gratis

Laatst gewijzigd op: 17/07/15

Sportdienst

Leeweg 25
9270 Laarne
T 09/369 16 31
sportdienst@laarne.be