Aan de slag bij het lokaal bestuur

vacaturefoto2019

BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

voltijds/deeltijds – contractueel - salarisschaal D1-D3

Functie: Samen met je collega’s sta je in voor een kwalitatief goede en pedagogisch verantwoorde en gestructureerde buitenschoolse kinderopvang voor kleuters en schoolkinderen tot 12 jaar.
Profiel: Je bezit een kwalificatiebewijs dat volgens Kind en Gezin voldoet om in een buitenschoolse kinderopvang te werken.
Aanbod: Voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst - boeiende functie - salarisschaal D1-D3 met maaltijdcheques en fietsvergoeding. Relevante beroepservaring kan integraal in aanmerking genomen worden als geldelijke anciënniteit.

Solliciteren: Tot uiterlijk 4 mei 2020. Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier uit de infobrochure en bezorg het aan het Vast Bureau,  Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne, per aangetekend schrijven of per e-mail aan vacatures@laarne.be met vraag om ontvangstbevestiging.

Selectieprocedure: Bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.

Meer info: Infobrochure met inschrijvingsformulier of bij de dienst personeel & organisatie via mail naar vacatures@laarne.be of bel 09/365 46 32. Voor specifieke vragen over de inhoud van de functie of het werkrooster neem je het best contact op met de coördinator buitenschoolse kinderopvang, mevrouw Veerle Mathys. Je kan haar bereiken via veerle.mathys@laarne.be of op het telefoonnummer 09/365 46 90.

Bij < 5 kandidaturen mogelijk nieuwe oproep om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen

MAATSCHAPPELIJK WERK(ST)ER - contractueel - salarisschaal B1-B3

Functie: Je staat in voor het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening om mensen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Je functie bestaat erin mensen te ondersteunen bij het oplossen van en omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren in wisselwerking met hun sociale omgeving. Je beoogt met je hulpverlening het sociaal functioneren van personen of de wisselwerking tussen personen en hun sociale omgeving te verbeteren

Profiel: Je bezit een diploma van bachelor in het sociaal agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma ofwel een diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Laatstejaarsstudenten die met hun kandidatuur een studiebewijs kunnen voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van vier maanden hun einddiploma kunnen behalen, worden tot de procedure toegelaten. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling.

Aanbod: Voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst - Salarisschaal B1-B3 - gunstige vakantieregeling – hospitalisatieverzekering – 2e pensioenpijler - maaltijdcheques en fietsvergoeding. Relevante beroepservaring uit privé of zelfstandige activiteit kan in aanmerking genomen worden voor maximum zes jaar

Solliciteren: Tot uiterlijk 11 mei 2020 (datum poststempel of mailbericht telt). Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier uit de infobrochure en bezorg het aan het Vast Bureau,  Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne, per aangetekend schrijven of per e-mail aan vacatures@laarne.be met vraag om ontvangstbevestiging.

Selectieprocedure: Bestaat uit een schriftelijk, een psychotechnisch en een mondeling gedeelte.

Meer info: Infobrochure met inschrijvingsformulier of bij de dienst personeel & organisatie - vacatures@laarne.be of bel 09/365 46 32.

Bij < 5 kandidaturen mogelijk nieuwe oproep om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen

DESKUNDIGE RUIMTE - Voltijds - contractueel - salarisschaal B1-B3
2de OPROEP

Functie: Je ondersteunt enerzijds het clusterhoofd ruimte in zijn dagelijkse taakstellingen en anderzijds oefen je zelfstandig een aantal taakstellingen uit onder diens toezicht. Focus ligt hierbij op werkplanning en preventie.

Profiel: Je bezit een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
Laatstejaarsstudenten die met hun kandidatuur een studiebewijs kunnen voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van vier maanden hun einddiploma kunnen behalen, worden tot de procedure toegelaten. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling.

Aanbod: Voltijdse tewerkstelling - boeiende functie - opleidings- en ontwikkelingskansen - gunstige vakantieregeling - salarisschaal B1-B3 met maaltijdcheques en fietsvergoeding. Relevante beroepservaring uit privé of zelfstandige activiteit kan in aanmerking genomen worden voor maximum zes jaar.

Selectieproeven: De proeven bestaan uit een schriftelijk, een psychotechnisch en een mondeling gedeelte

Meer info: Infobrochure met inschrijvingsformulier of bij de dienst Personeel & Organisatie ; mail hiervoor naar vacatures@laarne.be of bel 09/365 46 32

Solliciteren:  
Tot uiterlijk 4 mei 2020 (datum poststempel of mailbericht telt).
Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier uit de infobrochure en bezorg het, samen met alle daarop vermelde documenten, aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne per aangetekend schrijven of per e-mail aan vacatures@laarne.be met vraag om ontvangstbevestiging

Bij < 5 kandidaturen mogelijk nieuwe oproep om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen

2 MEDEWERKERS ONTHAAL & COMMUNICATIE - Voltijds – contractueel  - salarisschaal C1-C3

met aanleg wervingsreserve

Functie: Je bent het visitekaartje van de gemeentelijke werking. Je levert dienst- en hulpverlening aan inwoners, verenigingen en ondernemers die in Laarne verblijven of een activiteit uitoefenen:

 • Eerstelijnsinformatie (fysiek, telefonisch en digitaal)
 • Afspraken inboeken (fysiek, telefonisch en digitaal)
 • Diverse aanvullende administratieve taakstellingen verbonden aan de dienst.

Hierdoor draag je bij tot het leveren van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening.

Profiel: Je bent in het bezit van een diploma van het secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Laatstejaarsstudenten die met hun kandidatuur een studiebewijs kunnen voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van vier maanden hun einddiploma kunnen behalen, worden tot de procedure toegelaten. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling

Aanbod: Voltijdse tewerkstelling - boeiende functie - opleidings- en ontwikkelingskansen - gunstige vakantieregeling - salarisschaal C1-C3 met maaltijdcheques en fietsvergoeding. Relevante beroepservaring uit privé of zelfstandige activiteit kan in aanmerking genomen worden voor maximum zes jaar.

Selectieproeven: De proeven bestaan uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte

Meer info: Infobrochure met inschrijvingsformulier of bij de dienst Personeel & Organisatie ; mail hiervoor naar vacatures@laarne.be of bel 09/365 46 32

Solliciteren 
Tot uiterlijk 27 april 2020 (datum poststempel of mailbericht telt).
Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier uit de infobrochure en bezorg het, samen met alle daarop vermelde documenten, aan het college van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne per aangetekend schrijven of per e-mail aan vacatures@laarne.be met vraag om ontvangstbevestiging.

Bij < 5 kandidaturen mogelijk nieuwe oproep om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen

OMGEVINGSAMBTENAAR - voltijds - statutair - salarisschaal A1a-A3a
met aanleg werfreserve

Functie:

 • Je hebt de administratieve organisatie van omgevingsaanvragen tot taak in de meest ruime zin.
 • Je verzorgt de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en begeleidt de burger met al zijn vragen in de materie van de ruimtelijke ordening.
 • In het kader van de omgevingsvergunning werk je nauw samen met de andere omgevingsambtenaren. Daarnaast stuur je een groep medewerkers aan die belast zijn met de ondersteuning van de diverse taakstellingen rond ruimtelijke ordening & stedenbouw, milieu & natuur.

Profiel: Je hebt de Belgische nationaliteit en bezit ofwel een Masterdiploma waarbij kan aangetoond worden dat cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning of milieu werden gevolgd ofwel een Masterdiploma gecombineerd met relevante beroepservaring van minstens twee jaar inzake ruimtelijke ordening of milieu. Laatstejaarsstudenten die met hun kandidatuur een studiebewijs kunnen voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van vier maanden hun einddiploma kunnen behalen, worden tot de procedure toegelaten. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling.

Aanbod: Voltijdse statutaire tewerkstelling - boeiende functie - opleidings- en ontwikkelingskansen - gunstige vakantieregeling - salarisschaal A1a-A3a met maaltijdcheques en fietsvergoeding. Relevante beroepservaring uit privé of zelfstandige activiteit kan in aanmerking genomen worden voor maximum zes jaar.

Selectieproeven: De proeven bestaan uit een schriftelijk, een psychotechnisch en een mondeling gedeelte.

Meer info: Infobrochure met inschrijvingsformulier of bij de dienst Personeel & Organisatie ; mail hiervoor naar vacatures@laarne.be of bel 09/365 46 32

Solliciteren: Tot uiterlijk 27 april 2020 (datum poststempel of mailbericht telt). Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier uit de infobrochure en bezorg het, samen met alle daarop vermelde documenten, aan het college van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne per aangetekend schrijven of per e-mail aan vacatures@laarne.be met vraag om ontvangstbevestiging

Bij < 5 kandidaturen mogelijk nieuwe oproep om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen

GEZOCHT:  jobstudenten voor de zomervakantie

 • Drie jobstudenten voor de groendienst
 • Een jobstudent(e) voor de schoonmaakdienst
 • Acht jobstudenten voor de buitenschoolse kinderopvang

Voorwaarden

 • student zijn en voldoen aan de algemene voorwaarden voor studentenarbeid
 • (meer informatie hierover kan u terugvinden op www.mysocialsecurity.be/student)
 • minstens achttien jaar zijn op het moment van tewerkstelling
 • de studenten voor de buitenschoolse opvang moeten ook voldoen aan de kwalificaties uit het ministerieel besluit van 23 mei 2014 of bezig zijn met een kwalificerend traject dat zal uitmonden in een kwalificatie zoals minimum vereist door de minister

Interesse ?

Uiterste datum voor indienen van de sollicitaties : vrijdag 15 mei 2020. Je kan het sollicitatieformulier hier downloaden of het opvragen bij de dienst Personeel & Organisatie. Mail het sollicitatieformulier met (pas)foto naar vacatures@laarne.be of stuur het formulier, samen met een foto, naar College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne.

Voor tewerkstelling in de buitenschoolse opvang stuur je ook het bewijs mee dat je voldoet aan de kwalificaties uit het ministerieel besluit van 23 mei 2014 of bezig bent met een kwalificerend traject dat zal uitmonden in een kwalificatie zoals minimum vereist door de minister.

Selectie
Het selectiegesprek zal doorgaan op zaterdag 23 mei 2020 vanaf 9.00 uur. De uitnodiging zal gebeuren per e-mail. Enkel de kandidaten die geen e-mailadres op het sollicitatieformulier vermelden, zullen per brief uitgenodigd worden.

Meer info

 • Dienst Personeel & Organisatie, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne - 09/365 46 30 -  vacatures@laarne.be

Verpleegkundige - WZC Hof ten Kouter

Lees hier alle info.

Spontane sollicitatie

U wenst te werken bij de gemeente en er is geen openstaande vacature? Geen nood!
U kan een sollicitatieformulier invullen en downloaden. Op het moment dat er een vacature wordt opengesteld zult u, wanneer u in aanmerking komt voor de functie aangeschreven worden om uw officiële kandidatuur in te dienen.

Klik hier voor het sollicitatieformulier

Laatst gewijzigd op: 9/04/20

Personeel en Organisatie Gemeente

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 32
F 09/366 29 70
personeelsdienst@laarne.be
vacatures@laarne.be

Personeelsdienst OCMW

Nerenweg 3
9270 Kalken
T 09/365.46.90
F 09/366.50.43
personeelsdienst@ocmwlaarne.be