Gemeentelijke Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP)

De overheid zelf omschrijft het begrip ramp als volgt …

“een gebeurtenis die een ernstige verstoring inhoudt van de publieke veiligheid, waarbij het leven en de gezondheid van vele mensen in het gedrang komt en/of belangrijke materiële belangen en het milieu in gevaar zijn. Deze gebeurtenis vereist het in werking stellen van gecoördineerde diensten en organisaties van verschillende disciplines, of

een plotse gebeurtenis die een diepgaande sociale desorganisatie met zich meebrengt en de publieke opinie sensibiliseert, ongeacht het aantal slachtoffers.”

Vanuit de wetenschap dat er een ramp kan gebeuren op elk moment en op eender welke plaats is het wenselijk zo niet noodzakelijk dat elke instantie die op een of andere manier bij rampbestrijding te maken heeft zich beraadt over te nemen maatregelen om een eventuele crisis, chaos en schade te beperken. Zowel ziekenhuizen, autoriteiten, hulpdiensten en bedrijven, kortom wij allen hebben een taak in het rampenmanagement.

“Om een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken tijdens een noodsituatie worden noodplannen opgesteld op niveau van de burgemeester, van de gouverneur en van de minister.

Een noodplan is een beleidsinstrument dat bedoeld is om een snelle inzet van beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van die middelen te realiseren. De noodplannen worden opgesteld om te zorgen voor de bescherming van de bevolking en het leefmilieu.

De bepalingen van het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) kunnen worden aangevuld met bijzondere luiken, die in bijzondere nood- en interventieplannen staan (BNIP), naargelang de aard van de noodsituaties en risico’s die men ontmoet. Bepaalde risico’s vereisen inderdaad dat rekening wordt gehouden met het specifiek karakter ervan, om zich er zo goed mogelijk op voor te bereiden “ ( tekst uit de brochure “Noodplanning en crisisbeheer in België “)

We kunnen in de “rampenplanning” de volgende plannen onderscheiden :

1) Het multidisciplinair nood- en interventieplan

  • Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP)
  • Het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP)

2) De monodisciplinaire interventieplannen

  • BIP : het monodisciplinair interventieplan van de brandweer (discipline 1)
  • Het MIP/PSIP : het medisch interventieplan en het psycho-sociaal interventieplan van discipline 2.
  • Het PIP : het politioneel interventieplan van de politie, discipline 3.
  • Het LIP : het interventieplan van discipline 4, de civiele veiligheid
  • Het monodisciplinair plan van discipline 5, communicatie

3) De interne noodplannen

4) Andere : evacuatieplannen …

De redactie van het gemeentelijk ANIP van de gemeente Laarne ligt in handen van de ambtenaar noodplanning die op advies van de gemeentelijke veiligheidscel dit plan vorm geeft.

Laatst gewijzigd op: 1/08/18

Interne zaken & communicatie

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 20
F 09/366 29 70
gemeentebestuur@laarne.be