Verhuur voertuig met bestuurder (VVB)

Wat?

‘ ... alle bezoldigde vervoerdiensten van personen, door middel van voertuigen  met bestuurder, die noch geregeld vervoer noch taxidiensten zijn en die naar bouw en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen.’ (Decreet Basismobiliteit, art. 2)

Voor wie?

 • voertuigen die worden gebruikt als ceremoniewagens voor een huwelijk of een begrafenis
 • bedrijven, reisbureaus, ziekenfondsen, ... kunnen ook gebruik maken van verhuur van voertuigen met bestuurder als zij met een vervoeronderneming een kaderovereenkomst sluiten om hun klanten, bezoekers, leden te laten vervoeren.

Voorwaarden

Het gaat om bezoldigd vervoer van personen:

 • met voertuigen met bestuurder
 • in voertuigen die qua constructie en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen;
 • waarbij het niet om geregeld vervoer gaat en evenmin om een taxidienst.

Bij die laatste voorwaarde is de volgende toelichting nodig:

 • het verhuurde voertuig mag alleen beschikbaar gesteld worden als er een schriftelijke overeenkomst gesloten is tussen de verhuurder en de klant;
 • deze overeenkomst volgt de modelovereenkomst van de Vlaamse overheid;
 • de originele overeenkomst bevindt zich op de zetel van de verhuurder of in het verhuurde voertuig;
 • het voertuig moet voor minstens drie uur verhuurd worden;
 • elke verhuring wordt ingeschreven in een register op de zetel van de verhurende onderneming dat datum en uur van verhuring, voorwerp van het huurcontract en prijs vermeldt;
 • het voertuig mag zich alleen op de openbare weg begeven of erop stilstaan als het vooraf verhuurd is;
 • het huurcontract slaat op het voertuig en niet op zijn afzonderlijke zitplaatsen;
 • in of op het verhuurde voertuig mogen geen kentekens aangebracht zijn die kenmerkend zijn voor taxi’s of daaraan herinneren, met uitzondering van de taximeter.

Procedure / Wat te doen?

Aanvraagformulier van het type bijlage 7 - aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder invullen en aangetekend opsturen of afgeven tegen ontvangstbewijs

De bevoegde gemeente is de gemeente waar de kandidaat – exploitant de dienst feitelijk wil exploiteren

Wat nodig?

Bij te voegen bewijsstukken :

 • kopie van uw identiteitskaart
 • statuten van de firma die bij de handelsrechtbank is geregistreerd of een afschrift van het Belgisch Staatsblad
 • een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant dat hoogstens drie maanden oud is
 • het getuigschrift van de opleiding Basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door de Kamer van Ambachten en Neringen
 • een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingplichten is nagekomen
 • de bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing- of bestelbonnen)

de kandidaat exploitant voegt de gewenste tarieven bij zijn vergunningsaanvraag

Kost?

De vergunning geeft aanleiding tot het betalen van een belasting van 250 euro + indexaanpassing per jaar per voertuig. Administratiekosten : 25 euro

Laatst gewijzigd op: 27/10/16

Interne zaken & communicatie

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 20
F 09/366 29 70
gemeentebestuur@laarne.be