Taxivergunningen

Wat?

Een taxidienst is het bezoldigde vervoer van personen in een voertuig met bestuurder waarbij aan verschillende eisen

moet worden voldaan (zie voorwaarden)

Voor wie?

Zie wat?

Voorwaarden

• het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen;

• het voertuig wordt beschikbaar gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt;

• als het voertuig ingezet wordt als taxi, is dat in zijn geheel;

• als het voertuig ingezet wordt als collectieve taxi, is dat per zitplaats;

• de klant bepaalt de bestemming.

Procedure / Wat te doen?

Aanvraag formulier van het type bijlage I – aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst invullen en aangetekend opsturen of afgeven tegen ontvangstbewijs

De bevoegde gemeente is de gemeente waar de kandidaat – exploitant de taxidienst feitelijk wil exploiteren

Wat nodig?

Bij te voegen bewijsstukken :

  • kopie van uw identiteitskaart
  • statuten van de firma die bij de handelsrechtbank is geregistreerd of een afschrift van het Belgisch Staatsblad
  • een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant dat hoogstens drie maanden oud is
  • het getuigschrift van de opleiding Basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door de Kamer van Ambachten en Neringen
  • een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
  • een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
  • een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingplichten is nagekomen
  • de bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing- of bestelbonnen)

de kandidaat exploitant voegt de gewenste tarieven bij zijn vergunningsaanvraag

Kost?

De belasting voor de vergunning per jaar per voertuig bedraagt maximum 250 euro.

Momenteel wordt er geen belasting geïnd. Administratiekosten: 25 euro

Laatst gewijzigd op: 3/11/11

Interne zaken & communicatie

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 20
F 09/366 29 70
gemeentebestuur@laarne.be