Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


Wanneer heb ik een milieuvergunning nodig?

Bedrijven die een exploitatie willen starten in Vlaanderen moeten nagaan of er een milieuvergunning vereist is. Soms volstaat het om alleen een  melding moeten maken van hun activiteiten.

Afhankelijk van de aard en belangrijkheid van de mogelijke milieueffecten van uw activiteiten, kan uw bedrijf in de volgende drie klassen worden ondergebracht:

 • Klasse 1 (de meest hinderlijke of risicovolle activiteit, hier is een milieuvergunning vereist)
 • Klasse 2 (minder hinderlijk of risicovol, maar een milieuvergunning is nog steeds vereist)
 • Klasse 3 (de minst hinderlijke of risicovolle activiteit, hier hebt u enkel een meldingsplicht)

Deze rangschikking gebeurt op basis van de indelingslijst uit het VLAREM (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning).

Een bedrijf moet zelf nagaan welke klasse milieuvergunning van toepassing is. Volgende factoren spelen hierbij een rol:

 • grootte van de opslag
 • vermogen van de machines
 • gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen
Welke milieuvergunning (klasse 1, 2 of 3) heb ik nodig?
 • U kan informatie inwinnen over de nodige milieuvergunning bij de milieudienst
 • Via de website milieuvergunningenwegwijzer kan u nagaan welke milieuvergunning u nodig hebt.
Hoe kan ik een milieuvergunning aanvragen?
 • Voor bedrijven van klasse 3: u bent enkel verplicht om een melding te maken bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de hinderlijke activiteit zal plaatsvinden.
 • Voor bedrijven van klasse 2: u moet een milieuvergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de geplande activiteit zal plaatsvinden. De milieuvergunning zal toegekend (of geweigerd) worden binnen een termijn van 3,5 maanden.
 • Voor bedrijven van klasse 1: u moet een milieuvergunning aanvragen bij de deputatie van de provincie waar de hinderlijke activiteit zal plaatsvinden. De milieuvergunning zal toegekend (of geweigerd) worden binnen een termijn van 4,5 maanden.
Formulieren
 • De aanvraag van een milieuvergunning voor de exploitatie of de verandering van een inrichting van de eerste en de tweede klasse
  - Bijlage A1
  - Toelichtingsbijlage
 • De mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2
  - Bijlage B1
  - Toelichtingsbijlage
 • De melding van de exploitatie of de verandering van een inrichting van de derde klasse
 • De melding van de overname van een vergunde inrichting door een andere exploitant
  - Bijlage A1
  - Bijlage B1
  - Toelichtingsnota