Riolering

Wanneer aansluiten?

VMM

Het Algemeen Waterverkoopreglement van 1 juli 2011 houdt voor bouwers en verbouwers een aantal rechten en plichten in. Op de website van de campagne Waterwegwijzer bouwen en verbouwen staat alle actuele informatie, o.a. over de verplichte keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer. Met de brochure Waterwegwijzer wil de Vlaamse Milieumaatschappij (ver)bouwers informeren over de wijze waarop in een particuliere woning moet omgesprongen worden met water. De Vlaamse Milieumaatschappij ontwikkelde een nieuwe infokaart over de Waterwegwijzer. Deze infokaart zet enkele belangrijke items in de kijker.  Deze kaarten kunnen afgehaald worden bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente.   

Op  1 juli 2011 trad het Algemeen Waterverkoopreglement en de verplichting tot keuring van de privéwaterafvoer in werking. Deze besluiten bevatten bepalingen voor de instanties die instaan voor de uitvoering van het rioolbeheer in de gemeente (de gemeente zelf, de intergemeentelijke rioolbeheerder, de drinkwatermaatschappij of Aquafin). 

Meer informatie over het waterverkoopreglement en de keuring van de privéwaterafvoer vindt u op: http://www.interrio.be/AFVALWATER/AANSLUITING_PRIVEWATERAFVOER/Pages/Waterverkoopreglementookvoorrioolbeheer.aspx           

Voor wat betreft de verplichting tot keuring van de privéwaterafvoer is de belangrijkste wijziging dat er naast een controle voor de aansluiting nu ook een keuringsattest dient afgeleverd te worden aan de particulier. De keuring dient georganiseerd te worden door de instantie die instaat voor de uitvoering van het rioolbeheer in de gemeente of haar aangestelde. Meer info over deze keuring vindt u op: http://www.interrio.be/afvalwater/aansluiting_privewaterafvoer/Pages/Keuringwaterafvoer.aspx

  • Binnen het openbaar domein worden de wachtaansluitingen op het gemengd of gescheiden rioleringsstelsel uitgevoerd door de gemeente of door een firma aangesteld door de gemeente, en DIT STEEDS VÓÓR DE AANLEG VAN DE PRIVERIOLERING. De kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de aanvrager,

  • Per perceel wordt slechts één aansluiting op het gemengd en/of gescheiden rioleringsstelsel gemaakt.

  • De huisriolering en/of regenwaterafvoer dient zodanig te worden geplaatst dat een gravitaire aansluiting aan de wachtbuis(zen) mogelijk is.

  • De bouwheer of eigenaar verbindt er zich toe ten allen tijde bevoegd gemeentepersoneel toe te laten controle uit te oefenen op de naleving van dit reglement.

  • Bij vastgestelde sluikaansluitingen vallen de kosten voor controle en de eventuele kosten van de nieuwe aansluiting volledig ten laste van de bouwheer of eigenaar.

Algemeen:

  • Bij rioleringswerken is de aanleg van een gescheiden huisriolering (afvalwater scheiden van hemelwater) tot tegen de rooilijn of de grens met het openbaar domein verplicht, dit met het oog op de (toekomstige) gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

  • Indien een private gracht de scheiding vormt tussen twee eigendommen, of zijdelings of achteraan moet de lozing van hemelwater, tevens de overloop van de regenwaterput daarin uitmonden.

Laatst gewijzigd op: 14/02/19

Dienst Grondgebiedszaken algemeen

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70