Vergunning voor bebossing in agrarisch gebied

Voor het bebossen van grond met een agrarische bestemming is er een gemeentelijke bebossingsvergunning nodig van het college van burgemeester en schepenen. 

Zowel private eigenaars als openbare eigenaars moeten deze vergunning aanvragen.

Hoe?

  • Je vraagt  je vergunning aan per brief bij de Milieudienst, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne.of per e-mail.
  • Het college van burgemeester en schepenen moet deze vergunning verlenen binnen de 30 dagen na de indiening van de aanvraag. Neemt het college binnen 30 dagen geen beslissing, dan wordt de vergunning geacht verleend te zijn.
  • Er wordt door de gemeente ook advies gevraagd aan het Departement Landbouw en Visserij.

Meer info: Bebossing landbouwgronden

Laatst gewijzigd op: 7/05/18