2. Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning in werking. De omgevingsvergunning brengt de milieuvergunning, verkavelingsvergunning en de stedenbouwkundige vergunning samen. Momenteel is er slechts 1 vergunning van toepassing waarbij 1 aanvraag volstaat en er slechts 1 openbaar onderzoek/adviesronde georganiseerd wordt. Een omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde duur.

Wie verleent de omgevingsvergunning?

Voor Vlaamse, provinciale projecten en ingedeelde inrichtingen klasse 1 (zie indelingslijst) valt de bevoegdheid voor het verlenen van een vergunning respectievelijk onder de Vlaamse regering en de deputatie van de provincie.Voor meer info ga naar: besluit aanwijzing Vlaamse en provinciale projecten omgevingsvergunning.

Beslissingen over volgende punten vallen onder de bevoegdheid van de gemeente

  • Projecten met verplichte medewerking van een architect
  • Ingedeelde inrichtingen/activiteiten klasse 2 (indelingslijst)
  • Verkavelingen
  • Bijstellen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

Alle voorgaande dossiers dienen altijd digitaal ingediend te worden via omgevingsloket. Alle andere gevallen kunnen via papier worden ingediend toch geniet de digitale aanvraag/melding zoveel mogelijk de voorkeur. Let er wel op dat u voor het omgevingsloket uw identiteitskaart en kaartlezer moet bijhouden.

Melding

Voor bepaalde handelingen volstaat een melding bij de gemeente. Dit is het geval voor ingedeelde inrichtingen/activiteiten klasse 3. Voor stedenbouwkundige handelingen zijn alle handelingen zoals vermeld in dit besluit meldingsplichtig. Het is wel aangewezen vooraf advies te vragen bij de gemeente want de werken mogen niet strijdig zijn met volgende punten:

  • Stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • Bijzondere plannen van aanleg
  • Voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • Regelgeving over monumenten en landschappen

Procedure

Bij de omgevingsvergunningsaanvraag zijn er twee soorten procedures. De gewone procedure en de vereenvoudigde procedure. Deze procedures verschillen van elkaar op twee punten namelijk de beslissingstermijn en het al dan niet organiseren van een openbaar onderzoek.

Gewone procedure

De beslissing over de omgevingsvergunning valt hier na een termijn van 105 dagen. Er is 1 uitzondering in het geval dat advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is waarbij de termijn met 15 dagen wordt verlengd.

Vereenvoudigde procedure

Dit is een verkorte procedure van 60 dagen waarbij geen openbaar onderzoek wordt uitgevoerd. De mogelijkheid tot vereenvoudigde procedure wordt behandeld door artikel 11 en 13 van titel 3 in het omgevingsvergunningsbesluit.

Aanvraagformulier

Meldingsformulier

Addendabibliotheek

Laatst gewijzigd op: 16/03/18