Bekendmakingen Milieudienst

Bekendmaking: Verzoek tot bijstelling milieuvergunning Algrobo-Reparal NV

Agrobo-Reparal nv, Veldmeersstraat 31, 9270 Laarne, heeft een verzoek tot bijstelling van de milieuvergunning (klasse 1-inrichting) d.d. 10/11/2011 ingediend, gewijzigd door de milieuvergunning dd. 27/06/2013 (wijziging van de sectorale milieuvoorwaarden) en de milieuvergunning dd. 23/11/2017 (wijziging van de bijzondere milieuvoorwaarden).

De exploitant vraagt een bijstelling van volgende bijzondere voorwaarde: bijzondere vergunningsvoorwaarde 25 (streepje 12): De slibloods wordt uitgerust met automatisch sluitende poorten.

Vraag bijstelling: Er wordt gevraagd om niet langer in de vergunning op te nemen om de poort automatisch sluitend te voorzien.

Volgend alternatief wordt voorgesteld: De slibloods dient steeds gesloten te zijn, behalve tijdens het lossen en laden. Op de poort wordt aangegeven dat de poort steeds gesloten moet zijn. Dit wordt bijkomend gecommuniceerd aan de chauffeurs middels toolboxen.

De exploitatie is gelegen op de percelen te Laarne 1ste afdeling, sectie B, nrs. 1073c, 1073d, 1062a. De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over het verzoek, is de provincie.

De aanvraag ligt van 28/08/2018 tot en met 26/09/2018 alle werkdagen ter inzage van het publiek bij de gemeentelijke dienst omgeving, op het adres Dorpsstraat 2 9270 Laarne en het digitaal omgevingsloket via https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over het verzoek worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Bekendmaking: Verzoek tot bijstelling milieuvergunning Algrobo-Reparal NV

Algrobo-Reparal nv, Veldmeersstraat 31, 9270 Laarne, heeft een verzoek tot bijstelling van de milieuvergunning (klasse 1-inrichting) d.d. 10/11/2011 ingediend, gewijzigd door de milieuvergunning dd. 27/06/2013 (wijziging van de sectorale milieuvoorwaarden) en de milieuvergunning dd. 23/11/2017 (wijziging van de bijzondere milieuvoorwaarden).

Het betreft het bouwen van een industriehal op een bestaand industrieterrein De loods is voorzien voor het stallen van aanhangwagens, opleggers e.d. voor landbouwwerkzaamheden. De bijkomende loods wordt gebouwd als opslagruimte. Er worden geen activiteiten uitgevoerd.

De exploitatie is gelegen op de percelen te Laarne 1ste afdeling, sectie B, nrs. 1073c, 1073d, 1062a. De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over het verzoek, is de provincie.

De aanvraag ligt van 16/05/2018 tot en met 15/06/2018 alle werkdagen ter inzage van het publiek bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op het adres Dorpsstraat 2 9270 Laarne en via het digitaal geoportaal. Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over het verzoek worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Eerdere bekendmakingen

- Bekendmaking openbaar onderzoek private buurtweg Kleistraatje

16 april 2018

- Bekendmaking openbaar onderzoek Electrabel

10 januari 2018

- Bekendmaking openbaar onderzoek Algrobo NV

17 augustus 2017

- Bekendmaking beslissing in beroep - milieuvergunning klasse 1 –EDF Luminus, Raveschoot, Lochristi

24 maart 2017

- Bekendmaking beslissing milieuvergunning klasse 2 – Stal Trojaan B.V.B.A., Vagevuurstraat 13, 9270 Laarne

9 december 2016

- Bekendmaking beslissing milieuvergunning klasse 1 – Aquafin N.V., Veldmeersstraat, 9270 Laarne

13 december 2016

- Uitbreiden van een vergunde inrichting van klasse 1 – EDF Luminus, Raveschoot, Lochristi

15 september 2016

- bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag voor een verandering door uitbreiding van een inrichting klasse 1- 42010/9780/1/E/1 – AQUAFIN N.V.

19 augustus 2016

- bekendmaking openbaar onderzoek i.h.k.v. de uitbreiding van het windturbinepark te Lochristi en Laarne

22 april 2016

- bekendmaking van een beslissing over de milieuvergunningsaanvraag voor de mededeling van kleine verandering van klasse 1 MICROFIBRES EUROPE

11 maart 2016

- bekendmaking beslissing vraag tot afwijking van de voorwaarden van het VLAREM Klasse 1 - Van De Velde N.V. benzinestation

5 september 2015

- start openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015 -2018 (MAP 5)

6 maart 2015

- bekendmaking milieuvergunningsaanvraag Total Belgium

8 augustus 2014

Laatst gewijzigd op: 27/08/18

Dienst Milieu en Natuur

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
milieu@laarne.be