Milieu en wonen

Het gemeentebestuur engageert zich om onze naam van “groene gemeente” hoog te houden.

Door het volgen van een wegbermbeheersplan proberen we de natuurwaarden te versterken.

De afgelopen 5 jaren werden meer dan 1500 grote straatbomen geplant. De aankoop van nieuwe grond, de inplanting van een geboortebos en van een speelbos zijn in het huidige beleid opgenomen. De subsidies voor de aankoop van kleine landschapselementen moeten de inwoners stimuleren om meer natuurbehoud en natuurherstel te realiseren.

Dit impliceert niet alleen dat er hard moet gewerkt worden aan het onderhoud en de aanplant van nieuwe beplantingen, ook de controle op ons leefmilieu vormt een belangrijke schakel in het geheel. Niet alleen moeten er vergunningen verleend worden, er moet ook tijd gecreëerd worden om de bedrijven die vergunningsplichtig zijn op een adequate manier te controleren en vooral te motiveren.

De mobiliteit van de mens wordt gekoppeld aan de leefbaarheid en veiligheid. Alle voetwegen van Laarne werden in 2009 reeds volledig geïnventariseerd, in 2010 wordt gestart met concrete acties rond trage wegen. In 2011 zullen in Kalken alle voetwegen in kaart gebracht worden.

De gemeente heeft ook als doel de hoeveelheid herbiciden drastisch te verminderen. Hier is een degelijke planning vereist zeker wanneer we wensen rekening te houden met het feit dat we tegen 2014 zelfs een nultolerantie in het gebruik van herbiciden wensen te bekomen.

De verwerking van afvalstoffen draagt bij tot een schonere leefomgeving. Het illegaal storten van afvalstoffen wordt streng gecontroleerd. Aansluitend is de werking van een uitstekend ingericht klantvriendelijk containerpark van primordiaal belang. De participatie van de burger kan niet ontbreken in dit plaatje.

Een sterk leefmilieu wil ook zeggen: geen of zo weinig mogelijk hinder voor de inwoners. Hinder kan zich op verschillende manieren manifesteren. Denken we maar aan geluidsoverlast, geurhinder, visuele hinder, … om er maar enkele op te noemen. Getracht wordt om hierin een degelijk evenwicht te realiseren.

Wensen we onze aarde tot een leefbare gemeenschap te behouden dan moeten we niet alleen energiebewust denken maar ook energiebewust handelen. Om alles in goede banen te leiden is communicatie de sleutel om alle projecten en actiepunten van de desbetreffende clusters in goede banen te leiden. De gemeente wenst aandacht te besteden aan de participatie van en de communicatie naar alle betrokkenen om hen te informeren en te sensibiliseren.

Al deze factoren moeten ons de garantie geven dat de burger zich goed voelt in een aangename, gezonde en groene omgeving.

Laatst gewijzigd op: 31/08/17