Dienst Stedenbouw en Ruimtelijk Ordening

De dienst ruimtelijke ordening bereidt de beleidsvoorstellen voor met betrekking tot een duurzame en kwaliteitsvolle gemeentelijke ontwikkeling. Hiervoor worden, in samenwerking met de betrokken gemeentediensten en al dan niet in samenspraak met externe ontwerpers, stedenbouwkundige plannen en voorschriften opgesteld. Deze dienst is eveneens verantwoordelijk voor de behandeling van de verschillende dossiers inzake ruimtelijke ordening, toezicht op bouwmisdrijven, onteigeningen, aankopen en verkopen van gemeentelijke eigendommen. De dienst spant zich verder in voor de verwezenlijking van de ontvoogding van de gemeente op gebied van ruimtelijke ordening.

Het belang van ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning is de voorbije jaren sterk toegenomen. Open ruimte is in Vlaanderen immers schaars en bijzonder kwetsbaar geworden. Het beleid voor ruimtelijke ordening heeft als doelstelling een duurzaam evenwicht te scheppen tussen woongebieden, bedrijventerreinen, landbouwzones, groengebieden, ...

Digitale bouwaanvraag via omgevingsloket

Sinds 1 november 2016 kan je in Laarne een bouwaanvraag digitaal indienen. Je kan daarvoor terecht op www.omgevingsloket.be. Let wel: aanmelden op het loket kan enkel indien je over een kaartlezer beschikt en de identiteitskaart bij de hand hebt.

Het digitaal loket maakt een onderscheid tussen een ‘algemeen loket’ (voor werken waarvoor de samenwerking van een architect vereist is) en een ‘loket snelinvoer’ (voor werken waarvoor geen samenwerking met een architect vereist is).

Via een paar eenvoudige stappen kan de aanvrager (of zijn architect) zijn dossier zelf samenstellen.

Het ingediende aanvraagdossier wordt digitaal door de gemeente behandeld. Van elke tussenstap die het dossier doorloopt, wordt de indiener per mail op de hoogte gebracht. Ook openbare onderzoeken zullen (beperkt) digitaal bekeken kunnen worden. De (eventuele) vergunning zal digitaal aan de aanvragers worden bezorgd.

Digitaal indienen is een recht voor aanvragers. Het blijft mogelijk om plannen op papier in te dienen.

Het digitaal loket effent het pad naar de omgevingsvergunning, die vanaf eind februari 2017 de stedenbouwkundige- en milieuvergunning zal combineren. De omgevingsvergunning tracht de vergunningsprocedure sterk te digitaliseren.

Wetgeving

Formulieren

  • Stedenbouwkundige vergunning
  1. Meldingsformulier
  2. Eenvoudige dossiersamenstelling : aanvraag + aanstiplijst
  3. Uitgebreide dossiersamenstelling : aanvraag + aanstiplijst
  4. Stedenbouwkundig attest : aanvraag
  • Verkavelingsvergunning
  1. Aanvraag nieuwe verkaveling + aanvraag verkavelingswijziging 
  2. Uitgewerkt voorbeeld motivatienota en typevoorschriften Laarne

Termijnen

Andere

Contact

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70
ruimtelijke.ordening@laarne.be

Openingsuren

elke voormiddag: 9u tot 11u45
dinsdagavond: van 16u tot 18u45