Moraliteitsattest

Personen die gegiste dranken (bier en/of wijn) willen verkopen om ter plaatse te verbruiken, hebben een moraliteitsattest nodig. Dit geldt voor vaste en reizende slijterijen.

Vaste slijterij: is de slijterij die steeds op dezelfde plaats wordt gehouden en die voldoet aan bepaalde wettelijk vastgestelde hygiënische eisen.

Reizende slijterij : is de slijterij die gehouden wordt in boten, schepen, spoorwagens of andere voertuigen, in kermistenten, loodsen, tenten of andere inrichtingen welke doorgaans van de ene naar de andere plaats worden overgebracht.

Gelegenheidsslijterij: is de vooraf aangegeven slijterij die bij enige gelegenheid van voorbijgaande aard, ten hoogste tienmaal per jaar en telkens voor niet langer dan 15 dagen wordt gehouden door kringen, maatschappijen of particuliere verenigingen.

voor gelegenheidsslijterijen is er geen moraliteitsattest nodig !

Onder verkopen verstaat men:

 • het aanbieden
 • het laten gebruiken van dergelijke dranken in een voor het publiek toegankelijke plaats

Dit attest is niet nodig indien de dranken aangeboden worden:

 • in een restaurant, een hotel, een kosthuis, samen met een maaltijd
 • in een private kring
 • in messes, kantines en bedrijfsrestaurants
 • in jeugdherbergen en jeugdtehuizen.
 • bij occasionele gelegenheden

Het attest wordt normaal afgeleverd door de gemeente waar de betrokken persoon woont maar kan ook opgevraagd worden door de gemeente waar de uitbating zal gebeuren.

Als u voor de verkoop van dranken een drankvergunning nodig heeft, dan heeft u ook steeds een moraliteitsattest nodig. Enkel de exploitant van de slijterij / drankgelegenheid dient een moraliteitsattest voor te leggen, niet alle medewerkers die bv. enkele uren achter de toog komen helpen.

De exploitant is niet verplicht om van zijn medewerkers een moraliteitsattest te vragen, maar als bij controle zou blijken dat bepaalde mensen eigenlijk geen alcoholische dranken mogen schenken, dan is de exploitant wel verantwoordelijk en wordt de exploitant geacht eveneens in een uitsluitingsgeval te verkeren. M.a.w. de verstrekte vergunning is niet meer geldig en de sluiterij/drankgelegenheid kan geen gegiste/sterke dranken meer schenken.

Op basis van deze aanvraag zal de gemeente nagaan met betrekking tot de vaste en reizende drankgelegenheden, in hoeverre de houder van de drankgelegenheid, de lasthebber en/of de bij hen inwonende die aan de exploitatie van de drankgelegenheid kunnen deelnemen, zich niet bevinden, in één der gevallen van uitsluiting bepaald in artikel 11 van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.

Wie moet het moraliteitsattest aanvragen?

 • de uitbater als natuurlijk persoon
 • indien de uitbater een rechtspersoon is: zijn organen en vertegenwoordigers
 • indien de uitbater een lastgever is: de uitbater zelf en zijn aangestelde en/of zijn lasthebbers
 • de personen die met de uitbater samenwonen en aan de uitbating deelnemen

Drankvergunning (voor vaste en reizende slijterijen)

Dit is een vergunning die u nodig hebt voor het schenken van sterke en/of gegiste dranken.

Laatst gewijzigd op: 10/03/10

Interne zaken & communicatie

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 20
F 09/366 29 70
gemeentebestuur@laarne.be