Menselijke activiteiten zorgen voor uitstoot van broeikasgassen. De bekendste daarvan is CO2. Een groot deel van die uitstoot wordt door natuurlijke processen terug opgenomen. Te veel is echter te veel: we stoten meer broeikasgassen uit dan de aarde kan opnemen. Dat is de oorzaak van het versterkte broeikaseffect. Daardoor stijgt de gemiddelde aardtemperatuur en verandert het klimaat.
De gevolgen van deze klimaatverandering zijn o.a. extreem weer, overstromingen, groeiende woestijnen, voedselonzekerheid. Ze zijn het meest voelbaar in het Zuiden, maar ook wij worden regelmatig geconfronteerd met langere droogteperiodes of extreme regenval.

  • Warmer- De klimaatverandering zorgt voor meer tropisch warme dagen in de zomer en voor minder ijs- en vorstdagen in de winter. Leuk voor de zonnekloppers onder ons, maar die extreme temperaturen zorgen ook voor meer hittestress (voornamelijk in de steden) en drinkwatertekort. Exotische planten en dieren vinden een lekker plekje hier bij ons en verdrijven inheemse soorten. Ook wespen- of muggenplagen kunnen voorkomen omdat de diertjes de zachte winters gemakkelijker overleven.
  • Natter- Meer en hevigere buien stellen onze rioleringen op de proef. Riolen die overlopen kunnen meren en rivieren vervuilen. Straten zullen vaker onder water staan.
  • Droger- Korte, hevige buien wisselen af met lange droge periodes. Hierdoor komen beken en poelen droog te liggen, neemt de hoeveelheid grondwater af én daalt de waterkwaliteit. De vraag naar water zal het aanbod niet langer kunnen volgen, waardoor de concurrentiestrijd tussen industrie, landbouw, drinkwatervoorziening, natuurbehoud en recreatie toeneemt.

Klimaatgezond Oost-Vlaanderen

Wetenschappers zijn het er over eens: de klimaatverandering is een feit. Om echt rampzalige gevolgen te beperken moeten we de wereldwijde stijging van de temperatuur onder de 2 °C houden.
De provincie streeft  naar het  drastisch terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot aan broeikasgassen in evenwicht is met wat de natuur en de bodem kunnen opnemen. Daarnaast wil ze ook maatregelen om de negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals wateroverlast of verdroging, zo veel mogelijk te verzachten.

Onze gemeente in actie 

Ook onze gemeente wil meewerken aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Zo ondertekent de gemeente het Europese Burgemeestersconvenant,  en engageert ze zich daarmee om de CO2-uitstoot met minstens 40 procent te verminderen tegen 2030 ten opzichte van 2011 (mitigatieplan), en om maatregelen uit te werken om de gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, hitte en droogte te temperen (adaptatieplan).

  • Opmaak mitigatieplan

Als eerste stap brachten we de CO2-uitstoot in 2011 op het grondgebied van onze gemeente in kaart. In totaal, over alle sectoren heen, was de uitstoot toen gelijk aan 50.857 ton CO2. Dat is de hoeveelheid CO2 die een bos opneemt dat 4,14 keer zo groot is als de gemeente. De belangrijkste uitstoot (41 %) is afkomstig van het energieverbruik in woningen. Het particulier en commercieel transport is goed voor 28% van de uitstoot.. Landbouw, handel, diensten en bedrijven nemen samen 28 % voor hun rekening. De CO2-uitstoot van gemeentelijke gebouwen, verlichting en voertuigen is goed voor 3% van de totale uitstoot.

Met de steun van de Provincie, en onder begeleiding van het studiebureau Zero Emission Solutions, maken we een mitigatieplan op.

De gemeente zal in het klimaatactieplan voor elk van deze sectoren doelgerichte acties uitwerken. In volgende edities van het gemeenteblad houden we je daarover op de hoogte.

Alle gemeentelijke diensten en beleidsverantwoordelijken, maar ook enthousiaste inwoners, mensen uit bedrijven en verenigingen, scholen, handelaars en landbouwers, … worden betrokken bij de uitwerking van het mitigatieplan.

Op 21 februari 2017 was iedereen uitgenodigd om aan te schuiven met het gemeentebestuur aan de Klimaattafel om na te denken over een klimaatgezonde toekomst in het kader van de opmaak van een mitigatieplan.
Volgende thema’s kwamen aan bod:

- Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en werken?

- Hoe kunnen we ons efficiënt en duurzaam verplaatsen ?

- Hoe kunnen we consuminderen en kiezen voor lokale en regionale producten?

- Hoe kunnen we meer hernieuwbare energie produceren in onze gemeente

  • Opmaak adaptatieplan

Als tweede stap tekenen we een gemeentelijk adaptatiebeleid uit en na 2 jaar wordt dit omgezet in een duurzaam energie- en klimaatactieplan (SECAP). Dit plan zal een overzicht geven van de maatregelen die de gemeente zal treffen om enerzijds de CO2- uitstoot op haar grondgebied te reduceren (het luik mitigatie) en om anderzijds het grondgebied meer weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering bvb: wateroverlast, droogte, erosie, hittestress (het luik adaptatie). Een sectoroverschrijdende en participatieve aanpak is hierbij zeer belangrijk.

Met de steun en begeleiding van de Provincie maken we een adaptatieplan op.De gemeente zal in het adaptatieplan voor elk van deze sectoren doelgerichte acties uitwerken. In volgende edities van het gemeenteblad houden we je daarover op de hoogte. Alle gemeentelijke diensten en beleidsverantwoordelijken, maar ook enthousiaste inwoners, mensen uit bedrijven en verenigingen, scholen, handelaars en landbouwers, … worden betrokken bij de uitwerking van het adaptatieplan.

Op 6 mei 2019 wordt iedereen uitgenodigd om aan te schuiven met het gemeentebestuur aan de Klimaattafel om na te denken over de opmaak van een adaptatieplan. De Klimaattafel zal doorgaan in de zaal Skala, Colmanstraat 51 te Kalken. De deuren gaan open om 18u30, de Klimaattafel start stip om 19u. Vooreerst is er een korte toelichting van de provincie over het Burgemeestersconvenant, meer specifiek adaptatieplan, en daarna wordt in groepjes over 3 thema’s gedebatteerd. De toegang is gratis, inschrijving is echter verplicht.

Inschrijven kan voor 3 mei 2019 op www.laarne.be/klimaattafeladaptatie

Volgende thema’s komen aan bod, u kan hieruit een selectie van 2 voorkeuren maken.

-  Klimaatbestendig verkavelen en wonen

- Inrichting openbare ruimte (straten en pleinen)

- Maatregelen voor bedrijven en landbouw

Laatst gewijzigd op: 25/04/19