Verwaarlozing gebouwen en woningen

Maak een afspraak

Laarne is een mooie landelijke gemeente. Om het leefbaar en betaalbaar te houden kan een lokaal bestuur extra inspanningen doen om het woningbestand te optimaliseren. We zijn van rechtswege verplicht om een verwaarlozingsregister bij te houden van woningen en gebouwen. De gemeenteraad besliste in zitting van 19 december 2019 om voor de periode 2020-2025 ook een heffing te koppelen aan woningen en gebouwen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op het verwaarlozingsregister zijn genoteerd. Woningen of gebouwen met loszittend voegwerk, een afhangende dakgoot of kapotte ramen hebben immers een negatieve invloed op een buurt of een wijk. Deze gebreken kunnen bovendien leiden tot het verder verval van het pand. Daarom treedt het bestuur op tegen eigenaars die hun pand verwaarlozen.

Voorwaarden

Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. 

Noot er is een uitsluiting van bedrijfsruimten zoals vermeld in artikel 2,1° van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Procedure

 • Op regelmatige basis wordt het grondgebied van Laarne gescreend op verwaarloosde woningen en gebouwen. Af en toe krijgen we ook meldingen van alerte inwoners binnen, ook deze worden mee opgenomen tijdens onze screenings.
 • Een controleur van het lokaal bestuur stelt verwaarlozing vast vanop het openbaar domein. De controleur kijkt aan de hand van he beschrijvend verslag 4 categorieën na : water- en winddichtheid, stabiliteit, onderdelen zijn losgekomen of dreigen los te komen en de 3 voorgaande gebreken werden met voorlopige of ontoereikende maatregelen verholpen De controleur neemt 2 foto’s van het pand.
 • De eigenaars van de verwaarloosde woning / gebouw worden aangeschreven – administratieve akte, foto’s en beschrijvend verslag. Er wordt gevraagd om binnen de 30 dagen ter reageren. Mogelijks is het pand reeds verkocht, werd er recent een omgevingsvergunning afgeleverd,…
 • Panden waarvoor geen reactie komt worden na die 30 dagen automatisch opgenomen op het verwaarlozingsregister met als aanvangsdatum de datum van de administratieve akte (datum van vaststelling).
  Panden waarvoor wel een reactie kwam binnen de 30 dagen worden uitgezuiverd en verder behandeld. Indien blijkt dat het pand ondertussen gewijzigd is van eigenaar wordt ook de nieuwe eigenaar aangeschreven rond de verwaarlozing.
 • Pas na 12 maand onderbroken opname op het verwaarlozingsregister volgt een heffing. Het reglement voorziet ook mogelijkheden tot vrijstelling en schrapping. De heffing blijft verschuldigd telkens na een nieuwe termijn van 12 maanden zolang het pand op de inventaris staat.
 • Gedurende de opname van een pand van op het verwaarlozingsregister kunnen zich allerlei zaken voordoen – verkoop / schenking / omgevingsvergunning / sloop / aangifte 2de verblijf,… Het reglement voorziet daarom ook in aanvragen tot vrijstelling, aanvragen tot schrapping, melden van een nieuwe eigenaar.

Beroep aantekenen tegen de opname in het verwaarlozingsregister dient door de eigenaar te worden gedaan met het daartoe betreffende aanvraagformulier.

Vrijstelling van heffing op verwaarlozing
dient door de eigenaar te worden aangevraagd met het daartoe betreffende aanvraagformulier.

Schrapping
van het desbetreffende pand uit het verwaarlozingsregister moet worden aangevraagd door de eigenaar met het daartoe betreffende aanvraagformulier.

Melding nieuw zakelijk gerechtigde
gebeurt door de voormalige eigenaar van het pand opgenomen in het verwaarlozingsregister met het daartoe betreffende aanvraagformulier.

Kostprijs

Afhankelijk van hoe lang de woning of het gebouw al geregistreerd staat op het verwaarlozingsregister betaal je als eigenaar een ander bedrag. De basisheffing bedraagt €1500.

Hieronder vind je de correcte bedragen terug voor de periode 2020 - 2025.

202020212022202320242025
€1500€1530€1561€1592€1624€1656

Opgelet : De belasting wordt vermeerderd per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden die de woning of het gebouw in het register staat. 

Regelgeving

 • Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 houdende belastingreglement voor de bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen 2020-2025
 • Gemeentelijk reglement voor de bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen
 • Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.