Vast Bureau

Het vast bureau onderging, net als de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst, een aantal belangrijke veranderingen ten gevolge van het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit decreet zorgt voor een verregaande integratie tussen de gemeente en het OCMW, en trad volledig in voege op 1 januari 2019.

Dit betekent dat vanaf 2019, het vast bureau uit dezelfde personen bestaat als het schepencollege: de burgemeester, vier schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, en wordt bijgestaan door de algemeen directeur 

Desalniettemin blijven beide organen onafhankelijk van elkaar, hebben ze elk hun eigen bevoegdheden en houden ze hun eigen vergaderingen. Het vast bureau vergadert wekelijks op donderdag, evenwel steeds achter gesloten deuren.

Het vast bureau heeft ongeveer dezelfde taken als het college van burgemeester en schepenen, maar is het uitvoerend orgaan van de raad voor maatschappelijk welzijn en spitst zich toe op het openbaar welzijn. Het is o.m. bevoegd voor o.m. het financiële beheer van het OCMW, het eigen personeel en plaatsingsprocedures.

Samenstelling