Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

Wat?

Wanneer u een hemelwaterput of een hemelwaterinstallatie  plaatst bij een bestaande woning, kan u van de gemeente een premie bekomen.

Een infiltratievoorziening zorgt er voor dat het regenwater traag in de grond sijpelt en vermijdt dat het regenwater samen met het afvalwater in de riolering terecht komt. U kunt de infiltratievoorziening ofwel bovengronds ofwel ondergronds plaatsen: bovengronds kan dit via een infiltratiekom of wadi, ondergronds via een infiltratieput of infiltratiebuis. Wie een infiltratievoorziening plaatst bij een bestaande woning, kan hiervoor een premie ontvangen.

Voorwaarden

De hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening dienen te voldoen aan de richtlijnen zoals bepaald in de “krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen”, meerbepaald de zgn. Code van Goede Praktijk voor Hemelwaterputten en Infiltratievoorzieningen.

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie dient uiterlijk 6 maanden na de facturatiedatum ingediend te worden via het aanvraagformulier.

 

De subsidie is enkel verkrijgbaar voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening indien de plaatsing niet eerder verplicht was volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten

Procedure

 Aanvragen worden na controle door de bevoegde dienst door het college van burgemeester en schepenen beoordeeld.

Wat meebrengen ?

  • Aanvraagformulier
  • Schets van de installatie
  • Kopie van factuur voor de aanleg van de hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening
  • Kopie van de laatst toegekende bouwvergunning

Bedrag

  • Het bedrag van de subsidie bedraagt 500 euro of is gelijk aan de werkelijk bewezen kosten indien deze lager liggen dan 500 euro incl. BTW

Regelgeving

  • krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen”, meerbepaald de zgn. Code van Goede Praktijk voor Hemelwaterputten en Infiltratievoorzieningen
  • Gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2009 houdende Gemeentelijk Subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen