Stemmen met een volmacht

Maak hier een afspraak

Als u zich op de verkiezingsdag niet naar de stembus kunt begeven, moet u uw stem uitbrengen bij volmacht: u machtigt daartoe iemand die uw stem in uw plaats uitbrengt. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.

Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan zal de politierechter bepalen welke boete u krijgt als u wordt vervolgd.
Kijk zeker naar het handig filmpje van de FOD Binnenlandse Zaken dat een duidelijk overzicht biedt van de verschillende situaties waarin een volmacht gegeven kan worden.

Opgelet: In tegenstelling tot de verkiezingen in juni, waarbij stemplicht geldt, verdwijnt de stemplicht voor de verkiezingen in oktober. Om die reden is een volmacht niet verplicht voor deze verkiezingen. Een volmacht kan uiteraard wel steeds vrijwillig gegeven worden indien u uw stem wenst uit te brengen. 

Voor de verkiezingen in oktober gelden andere volmachten dan die voor juni!

Voorwaarden

U kunt alleen bij volmacht stemmen wanneer u in zich in één van de onderstaande situaties bevindt en dat aan de hand van een attest kunt bewijzen:

Reden voor afwezigheidBewijs van afwezigheid

U bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan u ernaartoe voeren.

een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven)

U kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland).

werknemers: een attest van uw werkgever (verblijven andere leden van uw gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven)

zelfstandigen: een verklaring op erewoord waaruit blijkt dat men op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan komen omwille van de zelfstandige activiteit, met voorlegging van een actief geregistreerd ondernemingsnummer. De burgemeester dient dit document te ondertekenen.

U bent schipper, marktkramer of kermisreiziger.

een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar u bent ingeschreven (ook de leden van uw gezin die met u samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven)
U bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.een attest van de directie van de strafinrichting (in dit geval bent u niet verplicht een volmacht te geven)
U kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging.een attest van de religieuze overheid
U bent student en kunt niet stemmen om studieredenen.een attest van de directie van de instelling waar u studeert
U bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie.een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente

Ook als u op de dag van de verkiezingen zelf door overmacht verhinderd bent om tijdig in het stemlokaal aanwezig te zijn (bv. wegens ziekte, verkeersongeval, afgelaste vlucht, ...), moet u zorgen dat u een bewijs voor uw afwezigheid krijgt (bv. doktersattest, proces-verbaal van het ongeval, attest van de reisorganisatie, ...) en dat bewijs zo snel mogelijk bezorgen aan de vrederechter.

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

  • De volmachtkrijger mag een familielid zijn, maar dat hoeft niet.
  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waaraan u moet deelnemen.

Procedure

Het is niet nodig dat u vooraf met het volmachtformulier naar de dienst Burgerzaken gaat. Enkel wanneer u niet kan deelnemen omdat u op de dag van de verkiezingen in het buitenland bent omwille van privéredenen of vakantie, of u omwille van uw zelfstandige activiteit niet naar het stembureau kan komen, dient u persoonlijk langs te komen en het formulier door de burgemeester te laten invullen en ondertekenen. U legt daarbij eveneens een verklaring op eer voor.

Eerst vult u een volmachtformulier in, te vinden onderaan deze pagina. Vervolgens geeft u het ingevulde volmachtformulier en de nodige documenten tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor u zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op uw oproepingsbrief vermeld staat.

De volmachtkrijger gaat eerst zelf stemmen en gaat pas daarna naar het stembureau van de volmachtgever.

Als u tijdens de stemming nog geen bewijs van afwezigheid hebt bezorgd, moet u dat bewijs zo snel mogelijk na de verkiezingen bezorgen aan de vrederechter.

Op de website Verkiezingen.fgov.be vindt u meer informatie over de bewijzen en attesten die u moet kunnen voorleggen.
Kijk zeker naar het handig filmpje van de FOD Binnenlandse Zaken dat een duidelijk overzicht biedt van de verschillende situaties waarin een volmacht gegeven kan worden.

Wat meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door u ingevulde volmachtformulier
  • het attest of bewijs van uw afwezigheid
  • zijn eigen identiteitskaart
  • uw oproepingsbrief
  • zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van uw stembureau op uw oproepingsbrief.