Ridders van de Ronde Tafel

Laarne is sinds 2020 een kindvriendelijke gemeente. Kinderen of jongeren zijn volwaardige burgers. Daarom is het van belang hen een stem te geven binnen de gemeente waar ze leven en hen actief te laten deelnemen aan de samenleving. De kindvriendelijkheid van de gemeente is de barometer voor het algemeen welbevinden van alle inwoners.

Het bestuur zocht daarom een manier om een permanent klankbord te hebben bij de jonge inwoners. Zo zagen Ridder Kaspers Ridders van de Ronde Tafel het levenslicht. Ridder Kasper is de mascotte van een kindvriendelijk Laarne. De Ridders vervullen een dubbele rol. Enerzijds zijn ze een inspraak- en adviesorgaan dat vanuit de eigen leefwereld suggesties, adviezen en ideeën kan aanleveren voor een lokaal kindvriendelijk beleid. Anderzijds vormen ze een referentiegroep waarnaar het bestuur kan terugkoppelen. Bovendien zullen de ridders ook een ceremoniële functie vervullen tijdens officiële aangelegenheden.

De Ridders van de Ronde Tafel is een knipoog naar de Ronde Tafel uit de legende van Koning Arthur. De ridders die daaraan zaten, zetelden als gelijken. Dat is ook zo bij Kaspers ridders. Alle kinderen zijn evenwaardig en de vertegenwoordiging van de lokale scholen is gelijkwaardig.  

Elke leerling uit het vijfde en zesde leerjaar kon zich voor het ‘mandaat van ridder’ kandidaat stellen. De kandidaten voerden een heuse verkiezingscampagne. Uiteindelijk werd een kieslijst opgesteld per school waaruit telkens 2 vertegenwoordigers verkozen konden worden: 1 uit het vijfde en 1 uit het zesde leerjaar.

Tijdens het schooljaar 2023-2024 waren dit de  Ridders van de Ronde Tafel:

  • Pieterjan Schellaert (VBS Sint-Denijs Kalken)
  • Ella Piron (VBS Sint-Denijs Kalken)
  • Jaden Claeys (GO De Zonnebloem Kalken)
  • Ilija Coenaerts (GO De Zonnebloem Kalken)
  • Tibe De Coensel (GBS De Windwijzer Kalken)
  • Sienna Praet (GBS De Windwijzer Kalken)
  • Jorre Claus (GBS De Windwijzer Laarne)
  • Maarten Thuysbaert (GBS De Windwijzer Laarne)
  • Yahia Awad (VBS Sint-Macharius Laarne)
  • Siebren Devlaminck (VBS Sint-Macharius Laarne)

Op donderdag 30 november 2023 legden de Ridders van de Ronde Tafel de eed af tijdens de Gemeenteraad. Ze kwamen tijdens het afgelopen schooljaar een viertal keer samen rond vastgelegde thema's. Daarnaast waren ze aanwezig op verschillende officiële aangelegenheden.

Wie worden de nieuwe ridders?

De ridders van het vijfde leerjaar (zesde in 2024-2025) blijven ook volgend jaar nog actief. Voor de ridders van het zesde leerjaar zit hun mandaat erop. Zij zullen tijdens het schooljaar 2024-2025 vervangen worden door leerlingen uit het vijfde. Zo is er een fijne wisselwerking tussen ervaren en nieuwe ridders.

De verkiezing van de nieuwe ridders vindt plaats bij de start van het schooljaar 2024-2025. Er zal een plaatsbezoek in de vijfde leerjaren gebeuren om kinderen warm te maken. Kandidaten kunnen zich melden tussen midden september tot begin oktober. 

Kindvriendelijk Laarne bedankt de uittredende ridders Ella Piron, Jaden Claeys, Sienna Praet, Maarten Thuysbaert en Siebren Devlaeminck voor hun inzet het afgelopen werkjaar!

Gerelateerde items