Referentieadres (beroepsreden of mobiele woning)

Maak een afspraak

Opgelet: wenst u een referentieadres omdat u dakloos bent en over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt? Dan dient u contact op te nemen met het Sociaal Huis, Nerenweg 3, 9270 Laarne. U leest er meer over op www.laarne.be/referentieadres-dakloos. 

Deze webpagina heeft betrekking op mensen die omwille van een mobiele woning, beroepsredenen of gevangenschap geen vaste verblijfplaats hebben in België.


Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat u uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijgt u dan op dit adres toegestuurd.

In principe neemt u een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie u een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen moeten een referentieadres vragen bij het OCMW.


Voorwaarden

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

Personen die in een mobiele woning verblijven of om beroepsredenen of bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats in België hebben, kunnen zich inschrijven op een referentieadres:

  • woonwagenbewoners (mobiele woning)
  • militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin
  • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
  • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin
  • u bent voor minder dan een jaar afwezig voor zakenreizen
  • u hebt geen eigen woning door een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen
  • de beschermde getuigen.

Het referentieadres mag niet uw verblijfplaats (domicilie) zijn. U mag er niet overnachten of goederen stockeren.
U vraagt het referentieadres aan bij het OCMW (Sociaal Huis, Nerenweg 3, 9270 Laarne).

Procedure

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

U sluit best een schriftelijk akkoord met de persoon die op het referentieadres woont. Hierin neemt u op:

  • dat het om het een referentieadres gaat (dat u daar niet woont)
  • dat de persoon de post die voor u toekomt aan u zal bezorgen.

Met dat akkoord kan de bewoner aantonen aan bv. schuldeisers en deurwaarders dat u niet in de woning verblijft en ze dus geen beslag kunnen leggen op de goederen van de bewoner.

Voor de nodige documenten neemt u contact op met de dienst burgerzaken.

Opgelet: Een inschrijving op een referentieadres om beroepsredenen mag niet langer dan 1 jaar duren. Deze beperking in de tijd heeft evenwel geen betrekking op de personen die op zending gestuurd worden op verzoek van de overheid (bv. burgerpersoneel, militairen, diplomaten).

Wat meebrengen

Bewijsstukken waaruit blijkt dat u geen hoofdverblijfplaats in België heeft.

Het ingevulde document  (zie bijlage).

Regelgeving

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. 3 september 1991)

Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (B.S. 15 augustus 1992 - gewijzigd door het KB van 9 maart 2017)