Gemeenteraad

De gemeenteraad telt 23 gemeenteraadsleden, inclusief de leden van het college van burgemeester en schepenen. Alle gemeenteraadsleden zijn ook lid van de OCMW-raad. De leden van het college zijn tevens lid van het vast bureau. De gemeenteraad wordt bijgestaan door de algemeen directeur.

De gemeente- en OCMW-raad zijn wettelijk gezien de belangrijkste politieke organen. Het is de volksvertegenwoordiging van Laarne : de leden worden rechtstreeks verkozen door de Laarnse burgers. 

De gemeenteraad regelt alles wat binnen het grondgebied van gemeentelijk belang is en heeft ook specifieke bevoegdheden die voortvloeien uit bepaalde wetten of decreten.

De gemeenteraad stelt het algemene beleid vast voor de gemeente en bestuurt de gemeente op hoofdlijnen. Denk hierbij aan het vaststellen van prioriteiten bij het verdelen van het beschikbare geld, het bouwen van een nieuwe sporthal of bibliotheek, de realisatie van een bedrijventerrein of park… Deze vergaderingen zijn dé plaats voor het openbare politieke debat.

De gemeenteraad vergadert minimaal tien maal per jaar en komt maandelijks samen. De vergaderingen zijn steeds openbaar, behalve wanneer de besprekingen de persoonlijke levenssfeer raken, de openbare orde in het gedrang komt of er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid van de vergaderingen. Dan zal de gemeenteraad verder vergaderen in besloten zitting.

De werking van de gemeenteraad en het verloop van de vergaderingen worden geregeld in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Samenstelling