Projectdossier Woonplus

De gemeenteraad besliste in zitting van 25 mei 2022 om het voorliggende projectdossier en diens bijlagen van de intergemeentelijke samenwerking Woonplus goed te keuren, de samenwerking te verlengen tot en met 31.12.2025 en akkoord te gaan met de toetreding van Lochristi tot Woonplus, op voorwaarde dat dat de subsidieaanvraag door Wonen in Vlaanderen wordt goedgekeurd. Laarne zal hierin de beherende rol opnemen voor deze periode en instaan voor de tewerkstelling van1VTE co√∂rdinator.

Via de goedkeuring van het projectdossier (binnen subsidie-aanvraag BVR lokaal woonbeleid 16.11.2019) engageert het lokaal bestuur Laarne zich tot het naleven en uitvoeren van de bepalingen binnen dit BVR. Concreet gaat het oa. over :

  • Minstens 2 maal per jaar lokaal woonoverleg organiseren
  • Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van woonnoden
  • Werken aan de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving
  • Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen

Hierbij dient bijkomende aandacht te worden besteed aan de meest woonbehoeftige gezinnen

  • De verplichte activiteiten moeten door elke gemeente uit het werkingsgebied worden uitgevoerd
  • Een werkende stuurgoep en projectgroep die het project ondersteunen met afvaardiging vanuit elke gemeente (beleidsmatig en ambtelijk). De stuurgroep moet minstens 2 maal per werkingsjaar samenkomen.

De gemeenteraad besliste ook om de gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement van het project Woonplus goed te keuren.