Vuurwerk

Op 29 december 2023 besliste de Provinciegouverneur in overleg met de gemeentebesturen om particulier vuurwerk in gans de provincie te verbieden. 

De bepalingen voor het afsteken van vuurwerk en soortgelijke zijn opgenomen in het Algemene Politiereglement en in het bijzonder in artikel 2.8.3 – verbod kanonschoten en vuurwerk + uitzonderingen

  • Het is verboden om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen of carbuurkanonnen af te vuren zonder toelating van de burgemeester.
  • Het is verboden om wensballonnen, die vuur of een vlam bevatten, op te laten gaan.

Een uitzondering op voorgaande alinea geldt voor vuurwerk van 31 december vanaf 23.45 uur tot 1 januari om 0.45 uur in het kader van oudejaarsviering / viering van nieuwjaar. Deze uitzondering geldt voor het volledige grondgebied van de gemeente.

  • Het is verboden om kanonschoten, die niet begrepen worden in het eerste lid van onderhavig artikel, te lossen of af te vuren zonder toelating van de burgemeester.

De aanvraag tot toelating, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, moet voldoende vooraf worden bezorgd aan de gemeentelijke overheid, opdat een toelating kan worden afgeleverd conform het eerstvolgende lid van onderhavig artikel.

Wees voorzichtig met het afvuren van vuurwerk en andere. Lees hier enkele nuttige veiligheidsrichtlijnen.


Bij het afleveren van een toelating zal de burgemeester steeds rekening houden met de verplichting om adviezen in te winnen bij het afleveren van een toelating voor bepaalde gebieden zoals natuurgebieden, al dan niet binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), of speciale beschermingszones i.h.k.v. de habitat- en vogelrichtlijn. Daarnaast kunnen ook adviezen van andere instanties zoals brandweer en lokale politie worden gevraagd vooraleer een toestemming wordt
afgeleverd.

De bedoelde toelating zal minimaal volgende elementen bevatten:

  • De locaties waar het is toegestaan
  • De tijdstippen waarop of tijdsvork waarbinnen dit is toegestaan
  • De aansprakelijkheidsbepaling zoals vermeld in volgend lid van dit artikel
  • Overige modaliteiten zoals veiligheidsverplichtingen bv. geadviseerd door de brandweer of lokale politie, het verwittigen van de buurt in bv. een straal van 200 meter en minimaal 48 u voorafgaand aan het gebruik of andere bijzondere bepalingen. De vuurwerkmakers dienen steeds de nodige omzichtigheid aan de dag te leggen om schade aan personen, dieren en goederen te voorkomen en zijn aansprakelijk voor elke schade die rechtstreeks of
    onrechtstreeks te wijten is aan het vuurwerk.