Persoonlijk assistentiebudget voor personen met een handicap (PAB)

Met een persoonlijk assistentiebudget (PAB) kunt u als persoon met een handicap assistentie organiseren en financieren voor thuis, op school of op het werk.

Met het PAB werft u assistenten aan. U wordt dus werkgever. Uw assistenten voeren allerlei taken voor u uit en helpen u bij de organisatie van uw dagelijkse leven.

Voorwaarden

Aanvraagvoorwaarden

Vanaf 1 april 2016 kan een persoonlijk assistentiebudget (PAB) enkel aangevraagd worden voor minderjarigen. Meerderjarigen kunnen een Persoonsvolgend Budget (PVB) aanvragen.

Bestedingsvoorwaarden

Zodra u toegang hebt tot een PAB, mag u dit niet zomaar gebruiken. Het geld is bedoeld om uw persoonlijke assistent(en) te betalen, die u helpen bij:

  • huishoudelijk taken (koken, opruimen, ...)
  • lichamelijke taken (wassen en aankleden, eten, ...)
  • verplaatsingen (boodschappen, ...)
  • dagactiviteiten (uitstappen, ...)
  • agogische, pedagogiche of orthopedagogische ondersteuning van uzelf of uw ouders (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning, ...).

U mag met het PAB de onkosten van vrijwillige assistenten betalen en de uren van tolken Vlaamse gebarentaal of schrijftolken die door het VAPH niet terugbetaald worden. U kunt ook andere kosten betalen, bijvoorbeeld de kosten van het bioscoopticket van uw persoonlijke assistent wanneer hij of zij u vergezelt naar de bioscoop. Die kosten mogen echter niet meer dan 5% van het PAB uitmaken.

Indien u gebruik maakt van gezinszorg betaalt u met uw PAB de volledige kost (bruto bijdrage).

U krijgt een persoonlijk assistentiebudget tot u het zelf stopzet of het wordt stopgezet wegens overlijden of fraude.

Combinatievoorwaarden

Combinatie met mobiele of ambulante begeleiding

Mobiele of ambulante begeleiding is niet combineerbaar met PAB. Dit kan wel vergoed worden via RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp)

Thuisbegeleiding valt ook onder de mobiele of ambulante begeleiding die dus niet combineerbaar is met PAB. Er moet een attest van uitschrijving uit de thuisbegeleiding bezorgd worden aan het VAPH, voordat het PAB kan starten.

Volgens de huidige regelgeving is enkel schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang mogelijk. Wat wel kan, is het inkopen van een persoonlijke-assistent uit een voorziening. 

Hiervoor dient u het hieronder vermelde combinatieformulier in. De zorgaanbieder noteert  in de overeenkomst heel duidelijk  dat de assistent/begeleider wordt als persoonlijk assistent in het kader van het PAB en noteert de begeleiding op een aparte loonlijst (niet direct door het VAPH gefinancierd aan het MFC dan wel via PAB betaald).

Een andere oplossing is om het formulier "verklaring inkopen persoonlijke assistentie via een voorziening" te gebruiken.  

Heeft u een PAB en wenst u over te stappen naar RTH? Dan dient u een formulier in voor de vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor personen met een handicap (BOB) in combinatie met RTH. Dit heeft wel als gevolg dat men niet in aanmerking komt voor zorgcontinuïteit naar een PVB.

Combinatieregeling dagopvang

Met het PAB kan enkel kortverblijf worden ingekocht. 

Dagopvang kan niet worden ingekocht. Hier geldt de combinatieregeling: op basis van het aantal dagdelen dagopvang (schoolaanvullend of schoolvervangend, in te vullen op het combinatieformulier) wordt het budget verlaagd.

Het combinatieformulier moet dus altijd ingevuld worden wanneer de budgethouder gebruik maakt van ondersteuning bij een multifunctioneel centrum (MFC) voor schoolvervangende/schoolaanvullende dagopvang. Het PAB wordt dan verlaagd op basis van de ingevulde gegevens. Want het MFC wordt op een andere manier rechtstreeks gesubsidieerd door het VAPH.

Bij elk begin en einde van wijziging van combinatie is het doorgeven van een combinatieformulier vereist. De regelgeving PAB staat een wijziging van combinatie toe per (volle) kalendermaand.

Van zodra een PVB ter beschikking is gesteld, kan dagopvang ingekocht worden via een cash of voucher overeenkomst.

Combinatie met internaat vanuit GO 

Internaten met erkenning vanuit het Gemeenschapsonderwijs (GO), en dus niet erkend zijn vanuit VAPH, krijgen geen subsidiëring van het VAPH. Hierdoor kan dit gecombineerd worden met PAB, op voorwaarde dat de kosten van het internaat niet worden ingebracht met PAB.

Combinatie met TOAH (tijdelijk onderwijs aan huis)

De combinatie van een PAB en tijdelijk onderwijs aan huis is mogelijk. Het PAB wordt niet in mindering gebracht, aangezien TOAH onder de bevoegdheid van Onderwijs valt. Dit zijn twee verschillende systemen. Het is echter niet mogelijk om dit TOAH te betalen met het PAB.

Procedure

Vanaf 1 april 2016 kunnen enkel minderjarigen een PAB aanvragen. Hiervoor neemt u best contact op met een multidisciplinair team. Samen stelt u dan een dossier op dat u indient bij de Afdeling Continuïteit en Toegang (Intersectorale Toegangspoort). De volledige procedure om een persoonlijk assistentiebudget aan te vragen vindt u op de website van het VAPH.

Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar met snel degeneratieve aandoeningen hebben, gezien de evolutie van hun ziekte, sneller bijstand nodig. Daarom kunnen zij via een spoedprocedure onmiddellijk een PAB toegekend krijgen. Om de spoedprocedure te starten laat u een attest invullen door de behandelende arts-specialist.

Kostprijs

Om uitgaven terug te vorderen, moet de budgethouder een kostenstaat invullen en bezorgen aan het VAPH.

Budgethouders PAB = wettelijk vertegenwoordigers

De budgethouder PAB is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en dus de ouder(s).

Adoptieouders
Wanneer een minderjarige wordt geadopteerd,  krijgt de adoptieouder dezelfde rechten als de biologische ouder. In het kader van PAB betekent dit dat de adoptieouder ook wettelijk vertegenwoordiger wordt. 

Plusouders
Het zijn de ouders die wettelijk vertegenwoordiger zijn en dus budgethouder. Plusouders zijn geen wettelijk vertegenwoordiger en kunnen geen budgethouder worden.

Andere familieleden
De ouders van het kind zijn de wettelijk vertegenwoordigers. Andere familieleden zijn geen wettelijk vertegenwoordiger en kunnen geen budgethouder worden.  Bij minderjarigen is het niet mogelijk om bewindvoering over de goederen of persoon noch budgethouderschap te laten regelen via de rechtbank.

Wijziging bij overgang naar meerderjarigheid
Het rekeningnummer moet op naam staan van de budgethouder of zijn vertegenwoordiger. De aparte budgetrekening mag behouden blijven, enkel de naam van de gevolmachtigde op de rekening moet gewijzigd worden als niet langer de ouders de vertegenwoordigers blijven.

Waardebon voor verkennend gesprek bij bijstandsorganisatie

Met de waardebon 'Goed voor een verkennend gesprek met een bijstandsorganisatie' die u ontving bij uw toekenning, wil het VAPH de nieuwe budgethouders aanmoedigen om kennis te maken met de dienstverlening die aangeboden wordt door een bijstandsorganisatie. Het VAPH leerde namelijk uit ervaring dat beroep doen op een bijstandsorganisatie leidt tot een kwalitatief beter beheer van het persoonlijke-assistentiebudget. De waardebon kan niet voor geld ingewisseld worden en moet ingezet worden bij of rond de start van het budget. Volgens de regelgeving kan deze bon tot 2 jaar na datum gebruikt of ingediend worden.

Het is niet verplicht om de hulp van een bijstandsorganisatie in te roepen. U hebt het recht om uw persoonlijke-assistentiebudget volledig zelfstandig te beheren.