Mantelzorgpremie

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kunt u een financiële tegemoetkoming van 200 euro ontvangen.

Voorwaarden

De mantelzorger

 • De mantelzorger is meerderjarig
 • De mantelzorger hoeft geen inwoner van Laarne te zijn
 • De mantelzorger kan enkel de (pleeg)ouder of voogd zijn van de -18 jarige zorgvrager
 • De mantelzorger moet door een affectieve en /of familiale relatie verbonden zijn met de zorgbehoevende. Deze band moet aantoonbaar zijn.
 • De mantelzorger helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven wanneer de zelfzorg ontoereikend blijkt
 • De mantelzorger handelt meer dan occasioneel en niet beroepshalve.

 De zorgbehoevende

 • De zorgbehoevende moet in de gemeente Laarne gevestigd zijn en er zijn/haar domicilie hebben.
 • De minderjarige zorgbehoevende is gedomicilieerd en verblijft bij zijn (pleeg)ouder of voogd in de gemeente Laarne
 • De zorgbehoevende moet thuis wonen. Een verblijf in een dagcentrum, internaat, of een tijdelijk kortverblijf (maximum 3 maand) wordt gelijkgesteld met een verblijf thuis.
 • De zorgbehoevende die in een woonzorgcentrum (geen kortverblijf) verblijft, opent geen recht op een mantelzorgpremie
 • Per zorgbehoevende wordt maximaal aan 1 mantelzorger een premie betaald.
 • De zorgbehoevende moet minstens één van de volgende attesten kunnen voorleggen op het moment van de aanvraag:
  • Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit de toegekende score minstens 7 punten omvat;
  • Attest van Agentschap Opgroeien in kader van de zorgtoeslag op het groeipakket, minstens 6 punten verdeeld over de 3 pijlers; 
  • Attest van indicatiestelling op basis van de BelRAI Screener, afgenomen in het kader van gezinszorg, aanvullende thuiszorg of in het kader van de Vlaamse zorgverzekering met minstens een:
   • Score 12/30 voor de hele BelRAI Screener OF
   • Score 5/12 voor de modules ADL en IADL (opgeteld) OF
   • Score 3 of 4/6 op de module Cognitie

Bijkomende voorwaarden

 • Per zorgbehoevende (relatie 1 mantelzorger - 1 zorgbehoevende) wordt per jaar maximaal 1 premie betaald
 • Een mantelzorger kan slechts voor één zorgbehoevende een premie ontvangen
 • Een zorgbehoevende kan geen mantelzorger zijn voor iemand anders
 • Het attest van de zorgbehoevendheid moet geldig zijn voor het kalenderjaar waarvoor de premie aangevraagd wordt
 • De aanvraagformulieren, vergezeld van stavingsdocumenten en bewijsstukken, dienen uiterlijk binnen het jaar ingediend te worden voor het desbetreffende kalenderjaar.

Procedure

De mantelzorger dient jaarlijks de premie aan te vragen via de sociale dienst van OCMW Laarne of bij dienst mantel – thuiszorg van de Zorgband.

Er zal een afspraak worden ingepland met de mantelzorger en de zorgbehoevende samen om een bredere rechtenverkenning uit te voeren voor de zorgbehoevende.

De afspraak kan doorgaan tijdens een huisbezoek of in de kantoren van het OCMW of het Lokaal Dienstencentrum.

Meebrengen

 • Het aanvraagformulier, ondertekend door zowel mantelzorger als zorgbehoevende
 • Kopie identiteitskaart mantelzorger en zorgbehoevende
 • Kopie bankkaart mantelzorger
 • Attest zorgbehoevendheid