Mantelzorgpremie

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kunt u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

 • De zorgbehoevende moet in de gemeente Laarne gevestigd zijn en er zijn/haar domicilie hebben.
 • De mantelzorger moet door een affectieve en /of familiale relatie verbonden zijn met de zorgbehoevende.
 • Er moet structurele en regelmatige ondersteuning geboden worden.
 • Per zorgbehoevende wordt maximaal aan 1 mantelzorger een premie betaald.

 De zorgbehoevende

 • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
 • Een verblijf in een dagcentrum of een school wordt gelijkgesteld aan thuis wonen

Zorgnood

 • FOD Sociale Zekerheid – minimumscore van 7 punten
 • Zorgkas - BEL-score minstens 25 punten
 • Groeipakket minstens 6 punten verdeeld over de 3 pijlers

Procedure

De mantelzorger dient jaarlijks de premie aan te vragen via de sociale dienst van OCMW Laarne of bij dienst mantel – thuiszorg van de Zorgband.

Er zal een afspraak worden ingepland met de mantelzorger en de zorgbehoevende samen om een bredere rechtenverkenning uit te voeren voor de zorgbehoevende.

De afspraak kan doorgaan tijdens een huisbezoek of in de kantoren van het OCMW of het Lokaal Dienstencentrum.

Meebrengen

 Attest FOD Sociale Zekerheid – minimumscore van 7 punten of

 • Attest zorgkas - BEL-score minstens 25 punten of
 • Attest Groeipakket minstens 6 punten verdeeld over de 3 pijlers
 • Rekeningnummer van de mantelzorger

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Een verblijf in een dagcentrum of een school wordt gelijkgesteld met een verblijf thuis.

Als mantelzorger kunt u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

De zorgbehoevende moet in de gemeente Laarne gevestigd zijn en er zijn/haar domicilie hebben.

De mantelzorger moet door een affectieve en/of familiale relatie verbonden zijn met de zorgbehoevende.  Er moet structurele en regelmatige ondersteuning geboden worden.

De mantelzorger

 • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende
 • biedt landurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.

De zorgbehoevende:

 • woont thuis (zelfstandig of inwonend), verblijft in een dagcentrum of school
 • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken,  ...
 • heeft een minimumscore van 7 punten op de schaal die door de FOD Sociale Zekerheid gehanteerd wordt voor het bepalen van de zelfredzaamheid
 • heeft in het kader van de zorgverzekering een BEL-score van minstens 25 punten
 • heeft in het kader van de bijkomende kinderbijslag minstens 6 punten verdeeld over de 3 pijlers

Procedure

De mantelzorger dient jaarlijks de premie aan te vragen bij het OCMW of de dienst mantel-thuiszorg van de zorgband

Wat meebrengen

 • Attest FOD
 • Bel-score