Leefloon

Je hebt recht op een leefloon als jouw inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als het inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat het inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • je werkelijke verblijfplaats is in België
 • je hebt de Belgische nationaliteit, of je bent een
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming
 • je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of bent door huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent zwanger
 • je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kan er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of redelijkheid
 • je hebt eerst jouw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
  Voorbeelden: recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Procedure

Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW. Hiervoor moet je alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van de inkomsten en van die van de mensen waarmee je samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen ...

Na onderzoek krijg je het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijzen van jouw bestaansmiddelen en alle gezinsleden
 • overzicht van jouw spaargelden en van de mensen waarmee je samenwoont
 • inschrijvingsbewijs VDAB

Kostprijs

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met jouw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer je minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, word je beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe u behoort.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.