Procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid

Maak een afspraak

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.
Huurders die vragen hebben over de kwaliteitsnormen van hun woning kunnen desgewenst een procedure woningkwaliteit opstarten.

Voorwaarden

Alleen woningen of kamerwoningen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden. Gebouwen of gebouwgedeelten zonder woonfunctie, zoals een fabriekspand, niet.
De controle van de woningen of kamerwoningen wordt uitgevoerd door het lokaal bestuur (of een aangestelde organisatie door het lokaal bestuur) of door de diensten van Wonen-Vlaanderen op basis van het technisch verslag zoals opgenomen in de Vlaamse Wooncode.

Er dient een toestemming tot het betreden van de desbetreffende woning te worden ondertekend.

Procedure

onbewoonbaarheid aanvragen via dit aanvraagformulier. U staaft uw aanvraag met o.a. foto’s, mails/brieven die u reeds aan de eigenaar bezorgde,…

Indien de eigenaar nog niet op de hoogte is van ervaren problemen vragen we om eerst een aangetekend schrijven te richten en de eigenaar in gebreke te stellen – zo krijgt hij alsnog de kans om de gebreken op te lossen.
Vanuit het lokaal bestuur – eventueel i.s.m. de huurdersbond – kunnen hiervoor modelbrieven worden aangereikt / mee opgemaakt.

In bepaalde gevallen kan ook het lokaal bestuur of een andere overheid het initiatief nemen om een procedure op te starten.

Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt dit geregistreerd in VLOK (Vlaams Loket Woningkwaliteit) waardoor de collega’s van Wonen-Vlaanderen contact opnemen om een plaatsbezoek uit te voeren.

Onderzoek van de woning en beslissing

Een woningcontroleur van Wonen-Vlaanderen voert het technische onderzoek van de woning uit. De inspecteur adviseert de burgemeester over een eventuele ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van de woning.

Na afloop hoort de burgemeester de betrokken partijen (verhuurder en bewoners) en neemt een eindbeslissing. Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren:

  • ongeschikt: uw woning heeft minstens 15 strafpunten. Die strafpunten vindt u op het technisch verslag van het woningonderzoek.
  • onbewoonbaar: de bewoning houdt een veiligheids- en/of gezondheidsrisico in.

Elke woning die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, wordt opgenomen op een Vlaamse inventaris.

Gevolgen voor eigenaars en verhuurders

Als eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning is het de bedoeling dat u uw woning zo snel mogelijk weer in orde brengt. Als de woning na 1 jaar nog steeds op de inventaris staat, zult u als eigenaar een heffing voor ongeschikte en onbewoonbare woningen moeten betalen, tenzij de inventarisbeheerder u een vrijstelling of opschorting heeft toegekend.

Uitzonderingen

In noodsituaties gaat de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring niet snel genoeg (wachten op inspectie en advies van Wonen-Vlaanderen, de betrokken partijen horen). In situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners, omwonenden of passanten in acuut gevaar is, kan de burgemeester zelf optreden.

De burgemeester kan in toepassing van het vroegere artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet alle maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht, bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring, zolang die maatregelen in verhouding staan tot de risico's.

Regelgeving

Decreet houdende de Vlaamse Wooncode