Premie voor de afkoppeling afvoer hemelwater en afvalwater

Wat?

Een premie voor afkoppeling van hemelwater en afvalwater kan worden toegekend bij particuliere gebouwen en aanhorigheden waarvoor de gemeente expliciet de verplichting oplegt tot optimale afkoppeling in het kader van een van de volgende situaties:

 • de gemeente legt een gescheiden riolering aan en wordt daarvoor gesubsidieerd door de VMM die de optimale afkoppeling van de betrokken particuliere eigendommen eist als voorwaarde voor subsidiëring. Enkel rioleringsprojecten die op een goedgekeurd investeringsprogramma van de VMM zijn opgenomen komen hierbij in aanmerking;
 • de gemeente legt een 2- DWA riolering aan op het openbaar domein waarbij afkoppeling onafwendbaar is om wateroverlast te vermijden. Enkel rioleringsprojecten die op een goedgekeurd investeringsprogramma van de VMM zijn opgenomen komen hierbij in aanmerking;
 • de aanleg van IBA’s door de gemeente op particulier domein waarbij afkoppeling noodzakelijk is voor de goede werking van de IBA

 Voorwaarden

De wijze van afkoppeling moet overeenkomen met de voorschriften zoals die door de VMM zijn vastgesteld, met andere woorden conform de ‘code van de goede praktijk’. Hiertoe zal de gemeente een afkoppelingsdeskundige aanduiden die zal instaan voor de besprekingen met de particulier, de opmaak van het afkoppelingsontwerp, de begeleiding van de gemeente bij de aanstelling van een aannemer en de opvolging van de werken op het privaat domein, waarna hij aan de gemeente een attest van optimale afkoppeling bezorgt.

Deze afkoppelingsspecialist kan een personeelslid van Aquafin zijn (kan ook in onderaanneming gebeuren)

De gemeente zal enkel de kosten ten laste nemen als de particulier bereid is om zich te schikken naar de eisen van het gemeentebestuur.

De particulier heeft de mogelijkheid om voor een duurdere oplossing te kiezen dan diegene die de afkoppelingsdeskundige vooropstelt, omdat hij die aanziet als een verbetering van zijn privédomein. In dat geval dient hij wel in te staan voor de meerkost. Deze diverse investeringskosten moeten duidelijk onderscheiden worden in de overeenkomst met de bewoner.

De rioolleidingen blijven steeds eigendom van de particulier die zich ertoe verbindt naderhand geen aanpassingen uit te voeren zonder de toelating van het gemeentebestuur.

Wat valt niet onder de subsidie?

De bouw van hemelwaterputten, evenals de leidingen voor het hergebruik van regenwater, alsook infiltratievoorzieningen, blijven ten laste van de particulier. Hiervoor kan een aparte premie worden bekomen (zie ook: aanvraag premie voor hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening)

Een tussenkomst in de kosten vanwege de gemeente is uitgesloten indien een eigenaar een bouwvergunning heeft verkregen voor aanleg met een gescheiden rioleringsstelsel, maar in strijd hiermee toch een gemengd rioleringsstelsel heeft uitgevoerd, en dat hij nu wil afkoppelen.

De eigenaar kan, indien hij dat wenst, eventueel zelf instaan voor de noodzakelijke afkoppelingswerken en de kosten van de materialen terugvorderen van de gemeente op basis van een collegebeslissing, voorafgaand aan de werken, met duidelijke en schriftelijke afspraken omtrent de uit te voeren werken en op basis van door de gemeentediensten aanvaarde facturen van de materialen met betalingsbewijs. De werken zelf worden in dat geval niet ten laste van de gemeente genomen.

Procedure

 • U wordt gecontacteerd door een afkoppelingsdeskundige. Mocht dit niet zijn gebeurd, neem dan contact op met de gemeente.
 • De afkoppelingsdeskundige maakt bij u ter plaatse een plan bestaande toestand + een plan ontworpen toestand op
 • U laat de werken uitvoeren door een aannemer of u voert de werken zelf uit conform het plan ontworpen toestand.
 • U laat de uitgevoerde werken keuren door de keurder die door de gemeente werd aangesteld.
 • U verzamelt de facturen van keurder, aannemer en/of aankoopbewijzen van aangekochte materialen
 • U dient de volgende documenten in bij de gemeente:
 1. Positief keuringsattest
 2. Plan bestaande toestand + ontworpen toestand
 3. Facturen en/of betalingsbewijzen
 4. Ingevuld aanvraagformulier
 5.  

Bedrag

De premie bedraagt maximaal 850 euro.