Politiecollege en Politieraad

De politiezone wordt beheerd door een politieraad en een politiecollege. De korpschef heeft de algemene, dagelijkse leiding over het korps. In het politiecollege van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen zetelen de drie burgemeesters. Het politiecollege neemt de taken van de verschillende colleges over voor wat de organisatie en het beheer van het politiekorps betreft.

Voor wat de bestuurlijke politie betreft, blijft elk bestuur bevoegd voor het uitvaardigen van de reglementen en de verordeningen in zijn gemeente. In praktijk worden de politiereglementen evenwel voor gans de zone zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

In de politieraad van onze zone zetelen 17 raadsleden, hun mandaat duurt 6 jaar. De politieraad wordt samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de 3 gemeenten die samen de politiezone vormen, op basis van de bevolkingscijfers. De politieraad van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen bestaat uit 17 raadsleden, 9 uit Wetteren, 4 uit Laarne, 4 uit Wichelen en de drie burgemeesters uit de respectievelijke gemeenten.

De burgemeester van Wetteren is voorzitter. De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar, behalve als het over personen gaat. De voorzitter van het politiecollege zit de politieraad voor. De politieraad neemt de bevoegdheden van de gemeenteraden over voor wat betreft het personeel, de begroting en elke beslissing die te maken heeft met de werkingsmiddelen, infrastructuur, apparatuur en uitrusting van het korps. Ook het veiligheidsbeleid, onder de vorm van een zonaal veiligheidsplan, valt onder de bevoegdheid van de raad.

Samenstelling