Participatiereglement

Dit participatiereglement legt de lijnen vast inzake burgerparticipatie zoals bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (21 december 2017, titel 6) dat van kracht is sinds 1 januari 2019.
Een gemeentebestuur is verplicht een lokaal participatiebeleid te voeren op maat van de gemeente rekening houdend met de sectorale wetten en decreten. Verder laat het Decreet Lokaal Bestuur lokale besturen vrij in de invulling van dat beleid. Dit wordt geconcretiseerd in het participatiereglement.

Het Lokaal Bestuur Laarne biedt burgers via verschillende kanalen de mogelijkheid voor inspraak en participatie.

1. Meldingen
2. Klachten
3. Verzoekschriften of voorstellen aan de gemeente- en OCMW-raad
4. Inzage in bepaalde documenten volgens de openbaarheid van bestuur
5. Inspraak bij het plannen en uitvoeren van het beleid via adviesorganen
6. Participatie bij beleidsprioriteiten via LaarneLabs

Diverse reglementen