Onderzoek naar PFAS op Bonimex-site (Leeweg 22, Laarne): voorzorgen om blootstelling te vermijden

Bij een recent bodemonderzoek stelde OVAM centraal op de voormalige Bonimex-site te Leeweg 22 verhoogde PFAS-waarden vast in het grondwater. Op basis daarvan adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om een aantal no-regretmaatregelen te behouden in een gebied van 100m rond deze site.

Analyses van bodem en grondwater

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd in de zomer van 2022 een, specifiek op PFAS-gericht, verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) op de voormalige site van Bonimex. Dit ten gevolge van het blussen met mogelijks PFAS-houdend blusschuim tijdens de industriële brand uit 2012. Op advies van Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) werden tevens een aantal voorzorgsmaatregelen, de zogenaamde ‘no regret-maatregelen’ aanbevolen in de zone rondom de site. 

De meetresultaten uit het onderzoek tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is voor een ernstige verontreiniging met PFAS in het grondwater. Daarom is er verder bodemonderzoek nodig.

Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM zegt hierover het volgende: “In dat onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu. De OVAM stelt de saneringsplichtige op de hoogte van zijn plicht tot de uitvoering van verder bodemonderzoek. Als er geen saneringsplichtige is, dan voert de OVAM het onderzoek zelf uit.”

Blootstelling vermijden

Door de verhoogde PFAS-waarden op deze site is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. 

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid stelt: “Als u wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor uw gezondheid. Maar als u er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen”.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

Het lokaal bestuur werd zeer recent op de hoogte gesteld van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek. De mensen die wonen in het gebied rondom de site, hebben reeds een brief in de bus ontvangen met meer uitleg.  

Burgemeester Andy de Cock:  “Vanuit de gemeente Laarne blijven wij de ontwikkelingen rond de sites met mogelijke PFAS- en andere vervuilingen nauwgezet opvolgen. De gezondheid en het welzijn van onze burgers en ons leefmilieu zetten wij voorop.”

No regret-maatregelen zijn voorzichtigheidsmaatregelen die worden aanbevolen rond een problematiek waarover nog geen volledige wetenschappelijke kennis aanwezig is. De vertaling komt letterlijk uit het Engels: ‘geen spijt-maatregelen’ of maatregelen waarvan we later waarschijnlijk geen spijt zullen hebben. Voor PFAS zijn het maatregelen die helpen om onze blootstelling aan PFAS te beperken en om opstapeling en belasting in ons lichaam te voorkomen.

Gepubliceerd opvrijdag 20 jan 2023 om 10:11