Omgevingsvergunning

Maak een afspraak

Dien een aanvraag in

Aanvraagformulier vooradvies

Bekendmakingen (Inzageloket)

De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning. Ook voor het verkavelen van gronden moet voortaan een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

De aanvragen voor gemengde vergunningsplichtige projecten – projecten die tegelijkertijd stedenbouwkundige handelingen en een exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten inhouden- worden samen ingediend.

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project. Met een vergunningsplichtig project bedoelen we projecten onderworpen aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten).

Aanvragen worden ingediend in één loket: het omgevingsloket. 

Indien vereist, wordt een aanvraag aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Aanvragen worden in één adviesronde behandeld en resulteren uiteindelijk in één beslissing bij één en dezelfde bevoegde overheid.

Procedure

Je dient je aanvraag in op 1 loket – het omgevingsloket.

Let er wel op aanvragen op te bouwen conform het betreffende overzichtsdiagram en de tekeningen te maken conform de betreffende normenboeken. Alleen dan kan een aanvraag ‘volledig en ontvankelijk’ verklaard worden.

Bepaalde aanvragen (aanvragen zonder architect) mogen nog ‘op papier’ worden ingediend. Let er we op dat Laarne een belasting voorziet voor dossiers die op papier worden ingediend. Ze dienen te worden opgebouwd naar analogie met digitale dossiers.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij de gemeente.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld:

  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

Bij twijfel vraagt u het best advies bij uw dienst Omgeving.

Beroep tegen een beslissing

De deputatie van de provincie van Oost- Vlaanderen is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen.

In het Omgevingsloket vindt u meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die u moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Regelgeving

(Het Omgevingsvergunningsdecreet en de uitvoeringsbesluiten leggen de procedures vast die met betrekking tot de omgevingsvergunning kunnen worden gevoerd. De inhoudelijke bepalingen inzake de ruimtelijke ordening, zoals de regels die een vergunningsplicht of meldingsplicht opleggen, blijven vervat in de VCRO en in de uitvoeringsbesluiten. De inhoudelijke milieubepalingen zijn vervat in titel IV en een nieuwe titel V van het DABM en VLAREM II en III.)

Meer info

Surf naar www.omgevingsloketvlaanderen.be/contact als je vragen hebt over de toepassing of een probleem met het samenstellen van uw aanvraag in het digitale loket.

Bekendmaking openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen