OCMW-raad

De OCMW-raad (ofwel de raad voor maatschappelijk welzijn) telt 23 raadsleden, inclusief de leden van het vast bureau. Alle OCMW-raadsleden zijn ook lid van de gemeenteraad. De leden van het college zijn tevens lid van het vast bureau. De OCMW-raad wordt bijgestaan door de algemeen directeur.

De gemeente- en OCMW-raad zijn wettelijk gezien de belangrijkste politieke organen. Het is de volksvertegenwoordiging van Laarne : de leden worden rechtstreeks verkozen door de Laarnse burgers. 

De OCMW-raad bepaalt het beleid van het OCMW. De raad kan daartoe bijvoorbeeld reglementen vaststellen over de maatschappelijke dienstverlening en steun.

De OCMW-raad vergadert minimaal tien maal per jaar en komt maandelijks samen. De vergaderingen zijn steeds openbaar, behalve wanneer de besprekingen de persoonlijke levenssfeer raken, de openbare orde in het gedrang komt of er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid van de vergaderingen. Dan zal de OCMW-raad verder vergaderen in besloten zitting.

De werking van de OCMW-raad en het verloop van de vergaderingen worden geregeld in het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad.

Samenstelling