Nood-en interventieplanning - algemeen

Noodplanning

Wat?

Om te kunnen spreken van een noodsituatie dient volgens het koninklijk besluit betreffende de noodplanning [...]  (2019) te worden voldaan aan twee voorwaarden:

 1. er is sprake van een gebeurtenis die schadelijke gevolgen veroorzaakt of kan veroorzaken
 2. de coördinatie van de disciplines is noodzakelijk (brandweer, medisch, politie, logistieke steun (bv. civiele bescherming), informatie)

Of er sprake is van een noodsituatie en of het advies tot opschaling noodzakelijk is, moet per geval beoordeeld worden. Niet elke situatie waarvoor politie, brandweer of medische instanties uitrukken, valt onder de definitie van een noodsituatie.

Wie?

In de veiligheidscel zetelen de burgemeester, de noodplanambtenaar, een vertegenwoordiger van elke discipline (brandweer, medische/sanitaire/psychologische hulp, politie, logistieke steun en informatie aan de bevolking) en kan eventueel uitgebreid worden met andere specialisten.

Hoe?

Het lokaal bestuur werkt samen met de hulpverleningsdisciplines om zich voor te bereiden op noodsituaties, om ze zo snel mogelijk te doen ophouden en om zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar de normale situatie.

Voor een noodsituatie

Het takenpakket van de veiligheidscel is heel uitgebreid. Dit is een overzicht van de belangrijkste taken in de voorbereidingsfase:

 • opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen
 • opstellen van actiefiches
 • organiseren van oefeningen om de noodplanning uit te testen, oefenbeleid uitwerken
 • evalueren van oefeningen en noodsituaties
 • bijsturen beheer incidenten en noodplannen
 • opmaken inventaris van de risico's en risicoanalyse
 • organiseren van informatie aan de bevolking over de noodplanning

Tijdens een noodsituatie

Wanneer er zich een noodsituatie voordoet op het grondgebied van de gemeente of met impact op de gemeente zal afhankelijk van de aard van de noodsituatie de gemeentelijke, provinciale of federale fase worden afgekondigd. Tijdens een gemeentelijke fase beheert de burgemeester de interventies van de hulpdiensten. Hij kondigt deze fase af op basis van de informatie van de optredende interventiediensten. In dit geval treden de principes in werking die zijn opgenomen in het algemeen nood- en interventieplan of het bijzonder nood- en interventieplan. Dit laatste wordt opgesteld voor welbepaalde risico’s met specifieke richtlijnen.

Na een noodsituatie

In de periode na een noodsituatie is het mogelijk dat er acties of activiteiten dienen te worden opgestart om terug te keren naar de 'normale' situatie. In deze fase wordt de omvang van een noodsituatie duidelijk. Acties in de nafase situeren zich voornamelijk op psychologisch, medisch en materieel vlak.

Tips voor inwoners

Ook als inwoner kan je je voorbereiden op noodsituaties. 

Op www.risico-info.be:

 • krijg je tips om je voor te bereiden op een noodsituatie (bv. ongeval, hittegolf, wateroverlast, brand, storm ...)
 • kom je te weten wat je moet doen tijdens een noodsituatie
 • krijg je instructies om een goed noodpakket samen te stellen
 • ontdek je waar je rekening mee moet houden na een noodsituatie

Tips en sjablonen voor bedrijven en instellingen

Bedrijven, scholen, rusthuizen e.a. dienen over een intern noodplan te beschikken. Een intern noodplan is een document dat een bedrijf of instelling opmaakt om mogelijke schadelijke gevolgen omwille van een noodsituatie (brand, voedselvergiftiging, ...) te beperken. Dit kan door organisatorische, maar ook technische maatregelen te nemen.

Om bedrijven en inrichtingen te helpen bij de opmaak van dit plan werden er door de provincie Oost-Vlaanderen sjablonen ter beschikking gesteld: 

Websites

Risico-info