Missie en visie van het lokaal bestuur

Missie

De rol van een lokaal bestuur staat omschreven in het decreet lokaal bestuur : “De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden. Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur”.

Het lokaal bestuur Laarne personaliseerde dit tot volgende, geheel eigen missie : “Laarne draagt duurzaam bij aan het welzijn van zijn burgers in een landelijke en groene omgeving en verzekert een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige werking op lokaal niveau, dit op een begripvolle, betrouwbare, bewuste, betrokken en betaalbare wijze (B-LAARNE)”.

Visie

De vijf B-waarden uit bovenstaande missie werden verder door vertaald in volgende visie :

  1. Begripvol : We brengen begrip op voor de verschillende meningen, denkwijzen en dromen van onze burgers en tonen dit ook aan door in te zetten op participatie. We hebben oog voor de verschillende levenswijzen, maar ook voor de bezorgdheden en kwetsbaarheid van onze burgers. We nemen hierbij een respectvolle houding aan.
  2. Betrouwbaar : We verstaan onder betrouwbaarheid dat gemaakte afspraken gehonoreerd worden en we ons integer en eerlijk opstellen. We profileren ons als een betrouwbare organisatie en bestuur, waarop men kan bouwen, en zijn aanspreekbaar op de verantwoordelijkheden die we dragen. We stellen ons open, transparant en toegankelijk op. We stellen ons discreet op.
  3. Bewust : We zijn ons bewust van wat er leeft in onze gemeenschap en de wereld, maar nemen hier tegenover een duidelijk standpunt in. We vertrekken vanuit een bewust gemeenschapsgevoel, bieden groeikansen en zetten in op verschillende methodieken om dit te stimuleren en te ondersteunen.
  4. Betrokken : We zijn betrokken bij onze opdrachten. We denken mee met de behoeften van onze klanten, staan hen gemotiveerd ten dienst en hebben een grote betrokkenheid bij de gehele Laarnse samenleving. Het lokaal bestuur heeft oog voor het welzijn van haar inwoners en terzelfdertijd voor het welzijn en de motivatie van haar personeelsleden.
  5. Betaalbaar : We zijn ons bewust dat besturen middelen vraagt, maar zetten deze middelen efficiënt en duurzaam in voor het bereiken van een maximaal resultaat