Reglement

Melopee – poëzieprijs gemeente Laarne


Wedstrijdreglement

Art. 1    Melopee – poëzieprijs gemeente Laarne is een jaarlijkse prijs voor poëzie, uitgeschreven door de gemeente Laarne. Hij bekroont het meest beklijvende, oorspronkelijke Nederlandstalige gedicht verschenen in een Vlaams literair tijdschrift. Ook Vlaamse digitale literaire tijdschriften komen in aanmerking voor jurering.

Art. 2    De prijs bedraagt 2.500 euro. Hij wordt integraal toegekend en wordt niet gedeeld. Wanneer de jury oordeelt dat geen enkel gedicht voldoet aan de gestelde voorwaarden, zal de prijs niet worden toegekend.

Art. 3    Op basis van een gemotiveerd voorstel van de jury bepaalt het college van burgemeester en schepenen elk jaar welke tijdschriften voor de selectie in aanmerking komen.

Uitgevers van nieuwe tijdschriften -die graag willen opgenomen worden in de selectie- kunnen dit schriftelijk aanvragen bij de jeugd- en cultuurdienst.

Art. 4    Enkel oorspronkelijk Nederlandstalige gedichten die in het jaar voorafgaand aan de prijsuitreiking voor het eerst gepubliceerd zijn in één van de geselecteerde tijdschriften, komen in aanmerking voor de prijs. Laureaten van de prijs kunnen slechts vijf jaar na hun bekroning opnieuw genomineerd worden.

Art. 5    Het college van burgemeester en schepenen stelt ieder jaar een jury samen. De jury telt minimum 7 stemgerechtigde leden. De schepen van cultuur is waarnemend lid zonder stemrecht en de medewerker van de cultuurdienst is secretaris van de jury.

Art. 6    De jury selecteert na drie selectieronden 21 gedichten uit de verschillende tijdschriften, waaronder het winnende gedicht. Deze zullen opgenomen worden in een publicatie naar aanleiding van de uitreiking, zonder dat hiervoor een vergoeding kan geëist worden door de auteurs van de opgenomen gedichten.

Art. 7    Het gemeentebestuur van Laarne verwerft het reproductierecht van het winnende gedicht.

Art. 8    Tegen de beslissing van de jury is geen verhaal mogelijk.

Art. 9    De prijsuitreiking zal telkens in het najaar plaatsgrijpen. Elk geselecteerd tijdschrift en elke geselecteerde dichter zal hiervoor een uitnodiging ontvangen. De prijs kan enkel worden toegekend wanneer de laureaat aanwezig is op de prijsuitreiking.

Art. 10  De cultuurdienst van de gemeente Laarne zorgt voor de nodige financiële, organisatorische en logistieke ondersteuning van de poëzieprijs.

Art. 11  Alle briefwisseling omtrent de poëzieprijs wordt verstuurd naar de cultuurdienst Laarne, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne. Tel. 09 365 46 26, jeugd.cultuur@laarne.be

Melopee – Jeugdpoëzieprijs gemeente Laarne

Reglement: Jeugdpoëzieprijs Melopee

Art. 1: Instelling

De dienst Cultuur van de gemeente Laarne organiseert jaarlijks een jeugdpoëzieprijs. Het thema zal op voorhand worden bepaald en zal begin september van het betreffende jaar bekend worden gemaakt aan de scholen zodat de workshops aangepast kunnen worden naargelang dit thema.

Art. 2: Organisatie

Het college van burgemeester en schepenen stelt ieder jaar een jury samen. De jury telt minimum 7 stemgerechtigde leden. De schepen van cultuur is waarnemend lid zonder stemrecht en de medewerker van de cultuurdienst is secretaris van de jury.

De jury is samengesteld met leden van de cultuur- en jeugdraad. 

Art. 3: Aard van het werk

Elk Nederlandstalig gedicht komt in aanmerking.

Er zullen workshops gegeven worden in de scholen voorafgaand aan de deadline van de inzending van de gedichten. Dit om de kinderen een duwtje in de rug te geven voor het schrijven van hun gedicht.

Art. 4: Voorwaarden

a. Iedere leerling van het vijfde of zesde leerjaar van de Gemeenteschool Laarne, van de Gemeenteschool Kalken, van de Vrije Basisschool Laarne, van de Vrije Basisschool Kalken en van de Gemeenschapsschool Kalken kan aan deze wedstrijd deelnemen.

b. Elke deelnemer mag één gedicht indienen.

c. De leerkracht moet elk gedicht een cijfer toekennen in combinatie met een afkorting van de naam van de school en hiervan een lijst bijhouden. Dit om objectiviteit van de jury te garanderen. De leerkracht moet de gedichten apart verzenden van de lijst waarop de namen staan van de deelnemende kinderen en de contactgegevens van de ouders zodat ze gecontacteerd kunnen worden indien hun kind gewonnen heeft.

d. Deelnemende gedichten mogen niet eerder gepubliceerd zijn, noch op het internet noch in gedrukte vorm. De gedichten mogen niet bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden.

e. Er is een publicatie van een bundel met geselecteerde gedichten. Het winnend gedicht komt op de eerste plaats, de andere twintig genomineerde gedichten worden ook gepubliceerd. Deze publicaties zijn zonder vergoeding. De deelnemer verklaart zich hiermee akkoord door deel te nemen aan de wedstrijd.

f. De gedichten dienen uiterlijk te worden toegestuurd tegen een door het college te bepalen datum. De leerkracht dient hiervoor de inzendingen te bundelen en via e-mail te versturen naar jeugd.cultuur@laarne.be. Er zal een bevestigingsmail worden verstuurd voor ontvangst van de digitale inzendingen.

g. Elke deelnemer geeft de gemeente Laarne de toestemming om de bekroonde gedichten voor te dragen op poëzie- en cultuurmanifestaties en om te publiceren in tijdschriften met een artistieke of informatieve strekking, handboeken, op de website en/of te bewerken voor muzikale doeleinden.

Art. 5: Prijsuitreiking en prijzen

a. De prijsuitreiking vindt plaats in een locatie door het college bepaald en op een door het college vastgestelde datum

b. Het winnend gedicht wordt voorgedragen door de deelnemer zelf.

c. Er is een publicatie van een bundel met het winnend gedicht en met de gedichten van de twintig genomineerde gedichten.

d. Alle genomineerden worden op voorhand op de hoogte gebracht van hun nominatie.

e. De ouder(s) van de winnaar zal/zullen telefonisch op de hoogte gebracht worden van het feit dat hun kind gewonnen heeft. Dit om zeker te zijn dat de winnaar aanwezig is op de prijsuitreiking.

f. Alle genomineerden ontvangen een prijs. De winnaar ontvangt een hoofdprijs en dit is een boekenpakket of iets gelijkaardigs. In geen geval is er sprake van een geldelijke prijs.

Art. 6: Betwistingen

a. Over de beslissingen van de jury en de uitslag is geen discussie noch briefwisseling mogelijk.

b. De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen gedichten.

c. Gedichten die kwetsende, aanstootgevende of racistische inslag hebben worden geweerd.

d. Deelnemers die plagiaat plegen of zich op een of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.

Deze meest recente versie van het wedstrijdreglement werd goedgekeurd door de Gemeenteraad van Laarne in zitting van 28 mei 2015.

De pdf-versie van het wedstrijdreglement kan je hier terugvinden.