Managementteam

Sinds 2005 is iedere gemeente verplicht om een managementteam (= MAT) in het leven te roepen. Dit managementteam waakt over de continuïteit van het gevoerde beleid en coördineert de werking van de verschillende diensten van de gemeente en het OCMW. Het team heeft een brugfunctie tussen de ambtenaren en de politieke organen.

Het managementteam ondersteunt het College van Burgemeester en Schepenen als uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het managementteam fungeert als spil tussen het bestuur en de administratie en streeft een geïntegreerd en mensgericht personeelsbeleid na.

De leden van het managementteam staan in voor de coördinatie, leiding, sturing, en begeleiding van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het team bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en dienstverlening, de werking van de gemeentelijke diensten en de interne communicatie.

Het managementteam vergadert tweewekelijks met de algemeen directeur als voorzitter, zoals decretaal voorgeschreven. Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur, financieel directeur, de clusterhoofden, beleidsmedewerker en de burgemeester.