Leegstaande gebouwen en woningen

Maak een afspraak

Laarne is een mooie landelijke gemeente. Om het leefbaar en betaalbaar te houden kan een lokaal bestuur extra inspanningen doen om het woningbestand te optimaliseren. We zijn van rechtswege verplicht om een leegstandsregister bij te houden van woningen en gebouwen. De gemeenteraad besliste in zitting van 19 december 2019 om voor de periode 2020-2025 ook een heffing te koppelen aan woningen en gebouwen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op het leegstandsregister zijn genoteerd. Woningen of gebouwen die langdurig leegstaan hebben immers een negatieve invloed op een buurt of een wijk. Vaak leidt leegstand op termijn ook tot verval van het pand. Daarom treedt het bestuur op tegen eigenaars die hun pand verwaarlozen.

Voorwaarden

 • Een woning is leegstaand, als deze gedurende een periode van minstens 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie of als erkend kinderdagverblijf.
 • Een gebouw is leegstaand als het gebouw waarvan meer dan helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deeluitmaken van het gebouw.
  Noot er is een uitsluiting van bedrijfsruimten zoals vermeld in artikel 2,1° van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Procedure

 • Jaarlijks worden er lijsten getrokken vanuit de bevolkingsregister van de onbewoonde woningen / appartementen. Dit vormt de vertreklijst. Leegstaande gebouwen worden vaak bij controles op het grondgebied gespot of worden soms gemeld door alerte inwoners.
 • Een controleur van het lokaal bestuur stelt leegstand vast vanop het openbaar domein. De controleur kijkt aan de hand van enkele objectieve criteria of het pand al dan niet leegstaat: bijvoorbeeld staan er meubels in de woning of niet (als dit van op straat zichtbaar is), puilt de brievenbus uit of is ze dichtgeplakt. De controleur kan ook vragen stellen aan buurtbewoners of de buurtinspecteur. De controleur neemt 2 foto’s van het pand.
 • De eigenaars van een leegstaande woning of leegstand gebouw worden aangeschreven met de melding dat hun pand mogelijks leegstaand is – administratieve akte, foto’s en beschrijvend verslag. Er wordt gevraagd om binnen de 30 dagen ter reageren. Mogelijks is het pand reeds verkocht, is er recent een huurovereenkomst voor afgesloten, werd het aangegeven als 2de verblijf,…
 • Panden waarvoor geen reactie komt worden na die 30 dagen automatisch opgenomen op het leegstandregister met als aanvangsdatum de datum van de administratieve akte (datum van vaststelling).
  Panden waarvoor wel een reactie kwam binnen de 30 dagen worden uitgezuiverd ofwel was de vaststelling van leegstand onterecht en worden de panden niet opgenomen. Ofwel was de vaststelling terecht en worden ze alsnog opgenomen (eventueel op naam van de nieuwe eigenaar die dan ook wordt aangeschreven).
 • Pas na 12 maand onderbroken opname op het leegstandregister volgt een heffing. Het reglement voorziet ook mogelijkheden tot vrijstelling en schrapping. De heffing blijft verschuldigd telkens na een nieuwe termijn van 12 maanden zolang het pand op de inventaris staat.
 • Gedurende de opname van een pand van op het leegstandregister kunnen zich allerlei zaken voordoen – verkoop / schenking / omgevingsvergunning / sloop / aangifte 2de verblijf,… Het reglement voorziet daarom ook in aanvragen tot vrijstelling, aanvragen tot schrapping, melden van een nieuwe eigenaar.

Beroep aantekenen tegen de opname in het leegstandsregister dient door de eigenaar te worden gedaan met het daartoe betreffende aanvraagformulier.

Vrijstelling van leegstandsheffing dient door de eigenaar te worden aangevraagd met het daartoe betreffende aanvraagformulier.

Schrapping van het desbetreffende pand uit het leegstandregister moet worden aangevraagd door de eigenaar met het daartoe betreffende aanvraagformulier.

Melding nieuw zakelijk gerechtigde gebeurt door de voormalige eigenaar van het pand opgenomen in het leegstandregister met het daartoe betreffende aanvraagformulier.

Aangifte van een pand als 2de verblijf dient door de eigenaar te worden aangevraagd met het daartoe betreffende aanvraagformulier.

Kostprijs

Afhankelijk van hoe lang het gebouw al leeg staat, en wat de functie van het gebouw precies is betaal je als eigenaar  een ander bedrag. Het basisbedrag bedraagt : €1689 voor gebouwen en woningen en €281 voor kamers.

Hieronder vind je de correcte bedragen terug voor de periode 2020 - 2025 :

 202020212022202320242025
Leegstaand gebouw€ 1689€ 1723€ 1757€ 1792€ 1828€ 1865
Leegstaande eengezinswoning€ 1689€ 1723€ 1757€ 1792€ 1828€ 1865
Een kamer als vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid 10° bis van de Vlaamse Wooncode€ 281€ 287€ 292€ 298€ 304€ 310

Opgelet : De belasting wordt vermeerderd per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden die de woning of het gebouw in het register staat.

Regelgeving