AAA
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Algemeen

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad, die bestaat uit afgevaardigden van het gemeentebestuur, het OCMW, de kinderopvanginitiatieven, de jeugdwerking, Kind & Gezin, de ouders, de opvoedings- en werkwinkel, het ACV en de scholen. Deze raad adviseert het plaatselijk bestuur over het lokale beleid kinderopvang en over de uitbouw en/of ondersteuning van kinderopvang binnen onze gemeente.

Net zoals bij de andere gemeentelijke adviesraden, wordt ook de werking van het LOK geregeld door de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota.

Samenstelling

Bij de samenstelling van de Algemene Vergadering van het LOK streven we steeds naar evenwichtigheid (zie statuten).
Een evenwichtige samenstelling omvat hierbij vertegenwoordigers uit minstens de volgende groepen:

  1. Een vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang.

Onder vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang wordt het volgende verstaan: al wie plaatselijk een functie vervult in de opvang van kinderen en al wie invulling geeft aan de vrije tijd van kinderen voor en zolang ze naar de basisschool gaan. Bij de vastlegging van deze vertegenwoordiging wordt rekening gehouden met de verscheidenheid en representativiteit van de lokale actoren. Per lokale actor kan slechts één vertegenwoordiger stemgerechtigd lid zijn van het LOK.

  1. Een vertegenwoordiging van de gebruikers.

Onder vertegenwoordiging van gebruikers wordt verstaan al wie plaatselijk een beroep doet op kinderopvang en behoefte heeft aan kinderopvang of een vertegenwoordiger van een organisatie die representatief is voor gebruikers inzake kinderopvang. Het aantal stemgerechtigde vertegenwoordigers van de gebruikers, kan nooit het aantal stemgerechtigde vertegenwoordigers uit de lokale actoren overstijgen.

  1. Een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur.

  2. De afgevaardigde van Kind & Gezin.

  3. De schepen bevoegd voor kinderopvang.

  4. De OCMW-voorzitter.

  5. Gemeente- en OCMW-raadsleden.

  6. Deskundigen

Naargelang het onderwerp van de vergadering, kunnen deskundigen uitgenodigd worden door het LOK voor één of meerdere vergaderingen.

Meer informatie over de samenstelling

Huidige leden van het LOK

Het Lokaal Overleg Kinderopvang bestaat momenteel uit de volgende personen en/of vertegenwoordigers van de volgende instellingen:

Instelling

- Gemeenteschool 'De Windwijzer' Laarne en Kalken

- GO 'De Zonnebloem' Kalken

- Vrije Basisschool Laarne

- Vrije Basisschool Kalken

- Schepen van Jeugd

- Schepen van Gezin

- Kind & Gezin

- Zelfstandige onthaalmoeder

- Dienst opvanggezinnen OCMW

- Initiatief Buitenschoolse kinderOpvang (IBO) OCMW

- OCMW Laarne

- Gezinsbond Laarne

- Gezinsbond Kalken

- Dienst jeugd & vrije tijd Laarne

- Sportdienst Laarne

- Minicrèche "Worrekie-Bel"

- Minicrèche "De Pooh-beertjes"

- Minicrèche "Lilu Peuterland"

- Minicrèche "t Zonnewiegje"

- ACV Waas en Dender

- Ouders

- Werkwinkel

- Opvoedingswinkel wetteren

- Speelpleinwerking Bokal

- Speelpleinwerking Rollebolle

De huidige voorzitter van het LOK is mevrouw Fabienne Lierman.

Het secretariaat van de adviesraad wordt waargenomen door een medewerker van dienst vrije tijd en jeugd van de gemeente en kan u per mail contacteren op lok@laarne.be

Vrije tijd & Jeugd

Dienstadres: Keistraat 5
Correspondentieadres: Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 24 11
F 09/366 29 70
jeugd.cultuur@laarne.be