Huwelijk

Maak een afspraak

Een huwelijksdatum inplannen kan al vanaf 1 jaar vóór het huwelijk. Indien jullie al een concrete datum voor ogen hebben, nemen jullie dus best tijdig contact op met de dienst burgerzaken om de datum vast te leggen. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail. De huwelijksaangifte gebeurt ten vroegste 6 maand en 14 dagen vóór het huwelijk.

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen. Zo is het Laarne mogelijk om te huwen in het Sociaal Huis, of op het grasplein op De Brink achter het gemeentehuis.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

Ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum moet u de huwelijksaangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

 • Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in
  • de laatste woonplaats van u of uw partner

  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner

  • de geboorteplaats van u of uw partner

 • Als u een andere nationaliteit hebt, moet u eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
 • Eventueel kunt u getuigen aanduiden (maximum 4) om aanwezig te zijn bij uw huwelijksvoltrekking en om de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.

Op de huwelijksdag wordt u door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden. De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal.

Het burgerlijk huwelijk kan pas voltrokken worden minimaal 14 dagen en maximaal 6 maanden na de huwelijksaangifte, op voorwaarde dat alle documenten in orde zijn. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Wat meebrengen

 • Beide partners en de eventuele getuigen moeten hun identiteitskaart meenemen.
 • Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Meer info

Huwelijkscontract

vanaf 1 september wordt uw huwelijkscontract geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten (CRH). Uw huwelijkscontract moet niet meer vermeld worden in de huwelijksakte.

Een vermelding in het CRH volstaat ook als u uw oorspronkelijke huwelijksstelsel wijzigt en overstapt naar bijvoorbeeld een stelsel van scheiding van goederen. Die wijzigingsakten moeten vanaf 1 september niet meer gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad opdat anderen het als een feit zouden erkennen.
 

Huwelijksvermogensstelsels

Het huwelijk heeft gevolgen voor het vermogen van de gehuwden. Over alle inkomsten en eigendommen kunnen echtgenoten verschillende afspraken maken. De echtgenoten hebben de keuze of ze zelf een stelsel voor hun vermogen uitwerken of niet.

De drie meest voorkomende stelsels zijn:

 • het wettelijk stelsel 
 • het stelsel van scheiding van goederen 
 • het stelsel van de algehele gemeenschap

Dit zijn de basismogelijkheden om het vermogen binnen het huwelijk te regelen. Er zijn nog andere stelsels dan deze, en het is ook mogelijk om een huwelijkscontract te sluiten. Om een vermogensstelsel vast te leggen, of om een huwelijkscontract op te maken moet u langsgaan bij een notaris.

Als de echtgenoten zelf geen vermogensstelsel kiezen of geen huwelijkscontract laten opmaken, dan is automatisch het wettelijk stelsel van toepassing. Tijdens het huwelijk kunnen echtgenoten via een notaris hun huwelijksvermogensstelsel wijzigen.