Hulp voor inwoners die financieel getroffen worden door COVID-19

Het coronavirus (COVID-19) heeft zowel jong als oud getroffen. Door de strenge maatregelen om het virus te bestrijden, werden we financieel hard getroffen: personen die een deel van hun inkomen verloren of die met extra schulden te maken kregen, personen die niet hebben kunnen werken, … maar er is ook het verlies aan koopkracht ten gevolge van COVID-19.
Om personen die zich in een moeilijke situatie bevinden én een deel van hun inkomsten en/of koopkracht hebben verloren ten gevolge van COVID-19 te helpen, verleende de overheid aan de OCMW ’s een extra toelage.
Deze steun is niet alleen bedoeld voor leefloners, maar is bestemd voor iedereen die, na een individuele analyse, door het OCMW erkend wordt als een persoon die financieel werd getroffen door de COVID-19-pandemie.
Voor welke tussenkomsten kan je bij het OCMW terecht?
 • Financiële hulp: voor onbetaalde facturen naar aanleiding van een daling van de inkomsten en/of koopkracht.
 • Hulp bij huisvesting: huishuur, achterstallige huur, huisvestingskosten, gemeenschappelijke kosten en water, maar met uitzondering van de huurwaarborg; ten laste name van het bedrag van de hypothecaire lening in het geval dat de bank uitstel heeft geweigerd of de gewaarborgde lening op voorwaarde dat men in de woning woont waarvoor de lening is aangegaan, ….
 • Hulp inzake energie: alle brandstoffen komen in aanmerking: gas, elektriciteit, kolen, hout en pellets. Betaling van facturen met betrekking tot energieverbruik en -preventie, opladen budgetmeters, eenmalige betaling van opgebouwde achterstallen voor gas/elektriciteit, inclusief de sociale en budgettaire begeleiding of andere ondersteuning.
 • Psychosociale hulp: de kosten van professionals erkend voor de behandeling van huiselijk geweld, psychiatrische en angstproblemen.
 • Hulp inzake gezondheid: betaling van geneeskundige kosten in het algemeen: medicatie, ziekenhuisrekeningen, kosten voor ziekenwagen, tandheelkundige verzorging en tandprotheses,….
 • Hulp inzake digitale toegankelijkheid: aankoop van een computer of tablet, digitale ondersteuning, …
 • Basisbehoeften: tussenkomsten in vervoerskosten, tussenkomst in de kosten van een jaarlijkse verzekering, aankoop van kledij, brillen, thuiszorg, …
 • Hulp voor de families in moeilijkheden in het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

Vraag je tussenkomst aan in het Sociaal Huis!

Het OCMW richtte zich vroeger vooral tot personen met financiële problemen. Maar het Sociaal Huis is er voor alle burgers die in Laarne wonen en verblijven.
 • Het Sociaal Huis biedt meer dan enkel financiële ondersteuning. Iedere burger kan er terecht met vragen over huisvesting, financiële tegemoetkomingen, psychosociale problemen, tewerkstelling enz.
 • De maatschappelijk werkers zullen je na een vertrouwelijk gesprek verder adviseren, begeleiden of doorverwijzen naar de juiste partner, indien gewenst.
 • Na afspraak dien je persoonlijk je aanvraag in bij een maatschappelijk werker. Samen met jou wordt nagegaan welke financiële gevolgen je ondervond ten gevolge van de COVID-19-maatregelen. Na een financieel onderzoek zal bekeken worden welke van de steunmaatregelen voor jou van toepassing zijn.

Wanneer kan ik in het Sociaal Huis terecht ?

Om de veiligheid van onze bezoekers en personeel maximaal te garanderen werken we, zolang de COVID-19- maatregelen van kracht zijn, uitsluitend op afspraak ofwel telefonisch op 09 365 46 90 of via mail op sociale.dienst@laarne.be.