Historische terugblik

LAARNE

De eerste vermeldingen van Laarne vindt men in de 11de eeuw als "Larne", "Laren", "Lara". Deze benamingen zijn ontleend aan het Germaanse "hlaeri" dat bosachtig, moerassig terrein betekent.De eerste belangrijke vondsten stammen uit de Gallo-Romeinse periode (1ste tot 3de eeuw na Christus) en wijzen op een zekere landbouwactiviteit. Uit de Vroege Middeleeuwen werd niets teruggevonden. Vanaf de 10de-11de eeuw zijn er terug aanduidingen van menselijke activiteit.Vanaf de Late Middeleeuwen werd het landschap, dat overwegend uit bossen en onbewerkte gronden bestond, bewerkt en voor de landbouw geschikt gemaakt. De nog steeds geringe bewoning bevond zich langs een uitgebreid stratennet. In deze periode ontstonden waarschijnlijk de woonkernen op het Zand en het Steentje.Typisch uit de 15de eeuw zijn de omwalde hoeven zoals het Kattenheye en de Motehoeve. Van de 16de eeuw tot de 19de eeuw onderging het landschap weinig verandering. Tot de   helft   van de jaren 1800 had Laarne nog drie grote bossen: één tussen het kasteel en de dorpskern, één op het Steentje nl. de Zevensterre en één in het gebied tussen Berg- en Ascopstraat.

Het kasteel van Laarne werd waarschijnlijk gebouwd in de 11de eeuw  als verblijfplaats voor de heren van Laarne, voor het eerst vermeld in 1050. Achtereenvolgens behoorde Laarne en het kasteel aan de families van Massemen, van Sotteghem, de Vos, van der Moere, van Gavere, de Schoutheete van Zuylen, van Vilsteren en de familie Christeyn.  Het kasteel is nu eigendom van de Vereniging van Historische Woonsteden van België.

KALKEN

Op een kleine vijf kilometer ten oosten van het centrum van Laarne ligt Kalken. "Kalken" zou afgeleid zijn van een Teutoonse volksstam, genaamd de Cauci, die hier ten tijde van de Romeinse overheersing leefden aan de oevers van stromen en rivieren.

Verschillende bronnen  lijken het bestaan van een vroegere nederzetting aan de rand van de Schelde te beamen. Zo vindt men in de kerkrekening van Wetteren van 1655 de ontvangsten van een jaar belasting van het "Stedeken" gelegen tegen de Schelde in de nabijheid van Kalken. Dit zou de oorsprong van Kalken zijn.

In de loop van de geschiedenis werd "Cauci" "Calci". De woonplaats werd "Calcine" of "Calckine".

In de tweede helft van de XIde eeuw stonden onze gewesten onder het politieke gezag der graven van Vlaanderen. Kalken behoorde in die tijd toe aan de heren van Dendermonde, onder wie Robrecht van Bethune. Ter ere van het huwelijk van zijn zuster Machteld met Gijselbrecht van Sotteghem schonk Robrecht de heerlijkheid van Kalken met uitzondering van het kasteel van Raveschoot als bruidsschat aan zijn zuster. Gijselbrecht kreeg door zijn huwelijk met Machteld van Bethune ook Laarne en Massemen in zijn bezit.

In 1921 werden er 383 ha Laarns en 410 ha Kalkens grondgebied afgestaan voor de vorming van een nieuwe gemeente, nl. Beervelde.
Bij de wet van 30 december 1976 werden de gemeenten Laarne en Kalken samengevoegd tot 1 fusiegemeente met de naam Laarne.